آغاز درخواست ثبت نام قالیبافان اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران

اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران

کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور

ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

جذب منابع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین توسعه صادرات

کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور

کمک به تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ساماندهی و هماهنگی بین تشکل های تعاونی و کسب نظرات فعالان اقتصادی در بخش تعاونی و کمک به ایجاد فضای تعاونی و همکاری آنها با بخشهای دیگر اقتصادی

همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد

آخرین خبرها