تابلو فرش ( رهایی پرنده )

13

 

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد : 3855
  طرح و نقشه : رها ئی پرنده نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( کوچه باغ )

17

محل بافت : تبریز چله :  نخ کد:406
طرح و نقشه :  کوچه باغ نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( گل )

18

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد:4062
طرح و نقشه : سبد گل نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( نقاش )

16

محل بافت : تبریز چله : نخ کد :3774
  طرح و نقشه : پیر مرد نقاش نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( خانه شب )

15

 

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3917
  طرح و نقشه : کلبه شب نوع :تابلو