تابلو فرش ( دختر قاجار )

11

                       محل بافت :تبریز چله : نخ کد: 3853
  طرحو نقشه : دختر تارزن نوع :تابلو

 

 

تابلو فرش ( گل )

12

محل بافت : تبریز چله  : نخ کد : 4000
  طرح و  نقشه : گل نوع : تابلو فرش

 

تابلو فرش ( کوچه باغ )

14

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد : 4066
  طرح و  نقشه : کوچه باغ پاییزی نوع : تابلو فرش

 

تابلو فرش ( دو گربه )

19

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3760
  طرح ونقشه : دو گربه  نوع : تابلو

تابلو فرش ( خانه )

20

 

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3760
قیمت : طرح ونقشه : خانه  نوع : تابلو