فرش دستباف ( اسب سفید )

1

 

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد : 3771
  طرح و نقشه: اسب سفید نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( دو اسب )

9

محل بافت :تبریز چله :نخ کد :3755
  طرح و نقشه : دو اسب قهوه ای نوع:تابلو

تابلو فرش ( دختر خوابیده )

8

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3750
  طرح و نقشه : دختر خوابیده نوع : تابلو

تابلو فرش ( باغ هلند )

7

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 4065
  طرح و نقشه:  باغ هلند نوع : تابلو

تابلو فرش ( گل شیپوری )

6

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد : 4061
  طرح و نقشه :گل شیپوری نوع : تابلو