گشایش نمایشگاه فرش دستبافت

یکه تازی فرش دستباف ایرانی در بازارهای بین المللی

پیک آشنا (آذربایجان شرقی – گلیم بافی)