قالیچه 3 متری مشهد

Repeat of 302.3

قالیچه 3 متری مشهد

لچک ترنج ( کرم – خاکی )

کد ” 3020003

قالیچه 3 متری مشهد

Repeat of 301.4

قالیچه 3 متری مشهد

لچک ترنج ( مشکی – مسی )

کد : 3010004

قالیچه 3 متری مشهد

Repeat of 301.2

قالیچه 3 متری مشهد

لچک ترنج ( کرم – خاکی )

کد : 3010002

قالیچه 3 متری مشهد

Repeat of 301.1

قالیچه 3 متری مشهد

لچک ترنج ( کرم – مسی )

کد : 3010001

 

فرش 6 متری خراسان رضوی

Repeat of 203.20

فرش 6 متری خراسان رضوی

افشان ترنج ( مسی – سرمه ای )

کد : 2030020

فرش 6 متری خراسان رضوی

Repeat of 203.14فرش 6 متری خراسان رضوی
لچک ترنج ( مسی – کرم )
کد : 3030014

فرش 6 متری خراسان رضوی

Repeat of 203.19

فرش 6 متری خراسان رضوی

افشان ترنج ( هلی – سرمه ای )

کد : 2030019

فرش 6 متری خراسان رضوی

Repeat of 203.12

فرش 6 متری خراسان رضوی

افشان ترنج ( کرم – خاکی )

کد : 3030012