فرش دستباف نیازمند نگاه و حمایت همه جانبه است

مدیر عامل و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری فرش دستباف شهری و عشایری ایران درباره تشکیل سازمان فرش دستباف گفت:هنرصنعت فرش دستباف به عنوان تنها صنعت بومی سازی شده کشور نیاز به نگاه و حمایت همه جانبه دارد.