تابلو فرش ( رهایی پرنده )

13

 

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد : 3855
  طرح و نقشه : رها ئی پرنده نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( کوچه باغ )

17

محل بافت : تبریز چله :  نخ کد:406
طرح و نقشه :  کوچه باغ نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( گل )

18

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد:4062
طرح و نقشه : سبد گل نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( نقاش )

16

محل بافت : تبریز چله : نخ کد :3774
  طرح و نقشه : پیر مرد نقاش نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( خانه شب )

15

 

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3917
  طرح و نقشه : کلبه شب نوع :تابلو

 

تابلو فرش ( دختر قاجار )

11

                       محل بافت :تبریز چله : نخ کد: 3853
  طرحو نقشه : دختر تارزن نوع :تابلو

 

 

تابلو فرش ( گل )

12

محل بافت : تبریز چله  : نخ کد : 4000
  طرح و  نقشه : گل نوع : تابلو فرش

 

تابلو فرش ( کوچه باغ )

14

محل بافت : تبریز چله : ابریشم کد : 4066
  طرح و  نقشه : کوچه باغ پاییزی نوع : تابلو فرش

 

تابلو فرش ( دو گربه )

19

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3760
  طرح ونقشه : دو گربه  نوع : تابلو

تابلو فرش ( خانه )

20

 

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3760
قیمت : طرح ونقشه : خانه  نوع : تابلو