فرش 9 متری مشهد

Repeat of 311.7

فرش 9 متری مشهد

لچک ترنج ( کرم – خاکی )

کد : 3110007

فرش 6 متری مشهد

Repeat of 310.20

فرش 6 متری مشهد

لچک ترنج ( کرم – خاکی )

کد : 3100020

قالیچه 4 متری مشهد

Repeat of 401.2

قالیچه 4 متری مشهد

افشان ترنج ( کرم – خاکی )

کد : 4010002

قالیچه 4 متری دایره مشهد

Repeat of 401.4

قالیچه دایره 4 متری مشهد

افشان ترنج ( مسی – خاکی )

کد : 4010004

فرش 6 متری مشهد

Repeat of 203.14

فرش 6 متری مشهد

افشان ترنج ( کرم – خاکی )

کد : 2030014

فرش 9 متری مشهد

Repeat of 306.10

فرش 9 متری مشهد

لچک ترنج ( کرم – مسی )

کد : 3060010

فرش 9 متری مشهد

Repeat of 306.12

فرش 9 متری مشهد

لچک ترنج ( مسی – خاکی )

کد : 3060012

فرش 6 متری مشهد

Repeat of 303.26

فرش 6 متری مشهد

لچک ترنج ( ترمه ای – خاکی )

کد : 3030026

فرش 6 متری مشهد

Repeat of 303.20

فرش 6 متری مشهد

لچک ترنج ( سبز – خاکی )

کد : 3030020

فرش 6 متری مشهد

Repeat of 303.18

فرش 6 متری مشهد

لچک ترنج ( سرمه ای – خاکی )

کد : 3030018