اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف ایران در سال 73 با مشارکت 84 تعاونی شهرستان و تحادیه استانی تحت نظارت وزارت تعاون تشکیل و به ثبت رسیده و در تا پایان سال 93 حدود 3260 تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی را تحت پوشش دارد .                                      

موسسان اتحادیه : آقایان :

فیض اله وثوقی ایرانی محمد صالحی احد حسن زاده سبحان لوئی احسان سنائی

اسامی هیات مدیره فعالی : آقایان :

عبداله بهرامی غلامعلی کریم زاده سعید اجتنابی اصغر صادقی محمود خدایی

 مدیرعامل : عبداله بهرامی

عبداله بهرامی

عبداله بهرامی

مدیر عامل