جهت تهیه طرح توجیهی فنی،مالی و اقتصادی برای تعاونی ها لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید :