ردیفنام تعاونی هاتعداد اعضاءاستان
1 فرش دستباف سر چشمه مشک اباد تفرشنفر7مرکزی
2ستوده بافت ابریشم تفرشنفر8مرکزی
3شرکت تعاونی نقش ترنج بافت ابریشم تفرشنفر7مرکزی
4 تولیدی پازیریکنفر 7مرکزی
5 تولیدی گل نقش خمیننفر 7مرکزی
6 تولیدی فرش دستباف گیاهی گل فرش خمیننفر 7مرکزی
7 فرش دستباف بند ریحان خمیننفر 7مرکزی
8 زنان تلاشگر خمیننفر 7مرکزی
9 فرش ترمه بافان خمیننفر 7مرکزی
10 آریا ابریشم خمیننفر 8مرکزی
11 فرش و گلیم گل رسالتنفر 7مرکزی
12فرش دستباف فرشته دلیجاننفر 7مرکزی
13 فرش دستباف غزال دلیجاننفر 7مرکزی
14تولیدی فرش کرک دلیجاننفر 7مرکزی
15زرین نقش دلیجاننفر 7مرکزی
16فرش دستباف زرین پوددلیجاننفر 7مرکزی
17 تولیدی فرش دستباف ابریشم بافت ساوهنفر 7مرکزی
18پیشگامان متین فرش کاوهنفر 7مرکزی
19فرش دستباف نقش بافت اراکنفر 7مرکزی
20 فرش دستباف تیام مهاجران نفر 7مرکزی
21 نقش آذین محلاتنفر 7مرکزی
22 بافت تابلو فرش نقش ترنج محلاتنفر 7مرکزی
23بافت و آموزش فرش و تابلو فرش پازیریک محلاتنفر 7مرکزی
24 گلیم بافی هنر آوازه های آستارانفر 50گیلان
25 شرکت تعاونی فرش دستبافت شمس آستارانفر 8گیلان
26 شرکت تعاونی فرش دستبافت شمس آستارانفر 7گیلان
27نسیم کوثر آستانهنفر 7گیلان
28 شرکت تعاونی زیبا بافت پازیریکنفر 7گیلان
29شرکت تعاونی زیبا بافت پازیریکنفر 8گیلان
30ترنج ستاره شمالنفر 7گیلان
31مروارید بافت خزرنفر 7گیلان
32 آریا بافت بهارستان اشرفیهنفر 7گیلان
33فرش دستباف تجلی گیل جلالیهنفر 7گیلان
34 آرزو بافان ابریشم کاسپین منطقه آزاد انزلینفر 7گیلان
35 فرش دستبافت زیبای سجاده ی گیلاننفر 7گیلان
36 فرش دستبافت ماهی نشان خزرنفر 8گیلان
37 قالی دستبافت دنیای ترنج شمالنفر 7گیلان
38صنایع دستی مهر دستان گیلنفر 7گیلان
39 نقش خاک گیلنفر 7گیلان
40 انار تی تینفر 7گیلان
41 صنایع دستی هنردستان گیل نشاءنفر 7گیلان
42هنرکده فرش دستبافنفر 7گیلان
43 فرش دستباف محبوب خورسندجونفر 7گیلان
44 تولیدی فرش دستباف آرام پوشش گیل نگارنفر 18گیلان
45 تولیدی گره طلایی کاسپیننفر 7گیلان
46 فرش دستبافت نقش زیتون رودبارنفر 7گیلان
47 فرش دستباف محراب جیرندهنفر 10گیلان
48تولید فرش زرین فرش رودبارنفر 7گیلان
49 فرش دستباف مروارید زرنگار صومعه سرانفر 7گیلان
50 شرکت تعاونی فرش دستبافت زربافت بهرامننفر 7گیلان
51تعاونی فرش دستبافت نخ طلاصومعهنفر 7گیلان
52 فرش دستبا فت ترنج طلائی صومعه سرانفر 7گیلان
53ابریشم بافتنفر 7گیلان
54 قالیبافی ظریف باف گل ابریشم ریحانی نفر 7گیلان
55 قالی بافی پریچهر تالشنفر 7گیلان
56تولی فرش دستبافت دریا بافت تالشنفر 7گیلان
57 تولیدی قالیبافی ترنج تالشنفر 7گیلان
58تولید فرش و گلیم دستبافت گل ابریشمنفر 7گیلان
59 آریا بافتنفر 7گیلان
60 فرش و گلیم دستبافت فرش ماصولهنفر 7گیلان
61تولید فرش و گلیم ریزنقش جهاننفر 7گیلان
62 تولیدی فرش و گلیم صدف بلورین شمالنفر 7گیلان
63 تولید فرش و گلیم دستبافت کوثر گیلاننفر 8گیلان
64تولید فرش و گلیم ترنج طلایینفر 7گیلان
65تولید فرش و گلیم و گبه سیمرغ گیلاننفر 7گیلان
66 تولیدی فرش و گلیم هزارنقش فومننفر 7گیلان
67آریا سرام فومننفر 7گیلان
68 تعاونی تولیدی فرش دستباف سپنتا صنعت گیلاننفر 7گیلان
69 تولیدی حدیث بافت شرقنفر 7گیلان
70 فرش دستبافت و صنایع دستی ارغوان بافت لنگرودنفر 7گیلان
71قالیبافی جواهر بافتنفر 7گیلان
72 فرش دستبافت سیمرغنفر 7گیلان
73 فروزان بافت گیلاننفر 7گیلان
74فرش دستبافت سیمینه سیاهکلنفر15گیلان
75 زربافت سیاهکلنفر 7گیلان
76تولیدی آرمان گسترنفر 7گیلان
77 تولیدی قالیبافی زربافتنفر 7گیلان
78 زرین فرش املشنفر 7گیلان
79 فرش بافی کوثرنفر8گیلان
80فرش ترنج رضوانشهرنفر 44گیلان
81 فرش بافی سحررضوانشهرنفر 7گیلان
82قالی بافی سنا پره سرنفر 7گیلان
83 شرکت تعاونی گلزار گل ابریشم پروازنفر 7گیلان
84 تولیدی فرش زرین گل آملنفر 7مازندران
85فرش لچک ترنج آملنفر 7مازندران
86فرش دستبافت ستاره شمالینفر 9مازندران
87 شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف فجرآملنفر 7مازندران
88نقش پردازان فرش بهارستان کاسبیننفر 7مازندران
89تعاونی یاوران بهزیستی بابلنفر 13مازندران
90کشاورزی خدمات مرغداریهاینوک طلای مازندنفر 7مازندران
91شرکت تعاونی فرش دستبافت پاشا بندپینفر 8مازندران
92 تولیدی فرش معین بندپینفر 7مازندران
93 تولیدی فرش مازند نخ ترنج پازیریکنفر 7مازندران
94 تولیدی فرش مهر بافت زرین نخ ابریشمنفر 7مازندران
95تولیدی سعادت زنان گلوگاهنفر 14مازندران
96 مجتمع قالیبافی لمه چوقانفر 7مازندران
97تولیدی گلیم بافی وقالیبافی بانوان زاغه نشین میانکانفر15مازندران
98طاها گستر کوهستاننفر 7مازندران
99شرکت تعاونی فرش دستباف زرین گره رضواننفر 7مازندران
100صنایع دستی هزار نقش متکازین بهشهرنفر 7مازندران
101 تولیدی لچک ترنج زرین بافت طبرستاننفر 7مازندران
102 فرش بافی باغ گره نشتانفر 7مازندران
103 تولیدی فرش دستبافت فرنام فرش تنکابننفر 7مازندران
104 شرکت تعاونی فرش شکیل حامدنفر 7مازندران
105نگارین فرش قونفر 7مازندران
106فرش دستباف عرفان ساری 1462-76نفر20مازندران
107 تولیدی فرش دستبافت هنر سازان طاهرنفر 10مازندران
108 تولیدی قالیبافی سرای سورکنفر 7مازندران
109تولیدی فرش دستباف لچک طلای طبرستاننفر 7مازندران
110 شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی فرش دستبافت ابریشم نمای خزرنفر 7مازندران
111تولیدی فرش دستبافت زربافت سوادکوهنفر 7مازندران
112 تولید فرش رنگین کمان شیرگاهنفر 7مازندران
113تولیدی فرش دستبافت لاله زار سوادکوهنفر 7مازندران
114 تولید فرش دستبافت و صنایع دستی مرینوس قائمنفر 7مازندران
115 تولید فرش دستبافت ابریشم مازندراننفر 7مازندران
116تولیدی فرش دستبافت ترنج قائمشهرنفر 7مازندران
117 تولید فرش گره زرین طبرستاننفر 7مازندران
118تولیدی فرش دستباف ابریشم طلایی قائم شهرنفر 7مازندران
119تولیدی فرش دستباف سپید رنگارنگ طبرستاننفر 7مازندران
120 تولیدی و اموزشی فرش دست بافت ترنج قدیمنفر 7مازندران
121 شرکت تعاونی فرش دستباف ترنج نورنفر 7مازندران
122 تولیدی توبرهنفر 7مازندران
123 ابریشم بافت نورنفر10مازندران
124قالیبافی لچک نورنفر 7مازندران
125 قالی بافی ترنج طلایی نورنفر 7مازندران
126 تولیدفرش گل ابریشم نورنفر 6مازندران
127 ظریف بافت نورنفر 7مازندران
128خوش باف تجننفر 7مازندران
129 شرکت تعاونی تولیدی خوداشتغالی قالیبافی ترنج نوشهرنفر8 مازندران
130 شرکت تعاونی طرح بافان نوشهر نفر9مازندران
131 فرش دستباف یشم بیشه کلا محمودآباد شماره 819نفر 63مازندران
132 صدف قالی آزادمون محمودآبادنفر 7مازندران
133صنایع دستی ساروق چالوسنفر 7مازندران
134 فرش وگلیم کلاربافت شمالنفر 7مازندران
135 فرش وگلیم دارگل چالوسنفر 7مازندران
136 ابریشم نگین چالوسنفر 7مازندران
137فرش غزل بلاش چالوسنفر 7مازندران
138فرش زرپود چالوسنفر 7مازندران
139فرش نگار نوین چالوسنفر 7مازندران
140کهکشان تارو پود پارسهنفر 7مازندران
141 تعاونی فرش دستباف نکاء ترنج باف شماره 1704-79نفر 12مازندران
142 فرش زرین بافت نکانفر 9مازندران
143فرش دستبافت مازندفرش نکانفر 7مازندران
144 فرش دستباف زرین بافت نیمانفر 7مازندران
145 ظریف بافت زمردنفر 7مازندران
146 گلیم نیایش خزرنفر 7مازندران
147شرکت تعاونی تولیدی فرش دستبافت ابریشم جویبار نفر 7مازندران
148زنان همیار نقش و نگار بهزیستی گلوگاهنفر 20مازندران
149 فرش و گلیم الغوث کلار شمالنفر 8مازندران
150 فرش دستبافت فدک کلاردشتنفر 7مازندران
151 تعاونی ورنی وگلیم پنجه طلایان اهرنفر 7آذربایجان شرقی
152 ترمهنفر8آذربایجان شرقی
153 3419 تولید فرش دستباف ماهرین باف تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
154 تولید فرش دستباف گلستان هنر تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
155 2732 تولید فرش دستباف خوش دست تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
156 3142تولید انواع فرش دستباف آذرتوخوشنفر 7آذربایجان شرقی
157 2997تولیدانواع فرشهای دستباف فتحی تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
158تولیدی فرش دستباف طراحان 2019نفر 7آذربایجان شرقی
159 تولیدفرش دستباف 2785کمال تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
160 3105 تولید انواع فرشهای دستباف اتحاد تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
161 2830 تولیدانواع تابلوهای فرش دستباف سردرودنفر 7آذربایجان شرقی
162 2764 تولیدی تابلوهای فرش دستباف تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
163 تولیدفرش دستباف قاسمپورنفر 7آذربایجان شرقی
164 2865 تولیدانواع فرشهای دستبافنفر 7آذربایجان شرقی
165 3399 خدمات فرش دستبافنفر 7آذربایجان شرقی
166 3403 تولید انواع فرش دستباف جلالینفر 7آذربایجان شرقی
1673302 تولید انواع فرش دستباف الوان تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
1683305 تولید انواع فرش دستباف شقاقی تبریزنفر 8آذربایجان شرقی
169 888تولیدی توزیعی فرش تبریزنفر 11آذربایجان شرقی
170 1196 فرش دستباف تبریزنفر 50آذربایجان شرقی
171 فرش دستباف 404نگین آذربایجاننفر 7آذربایجان شرقی
172 2654پرورش قارچ خوراکی آران تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
173 2711پارسیان آذرنورتبریزنفر 7آذربایجان شرقی
174فرش دستبافت 6828 تبریز نفر 7آذربایجان شرقی
175تولید فرش دستباف 4767 نگارتبریزنفر 7آذربایجان شرقی
176 الماس بافت آذربایجاننفر 7آذربایجان شرقی
177 فرشخانه هنری نجد3830نفر 7آذربایجان شرقی
178 4136 تولید وتوزیع فرش ماندگارنفر 7آذربایجان شرقی
179 4191 فرش دستباف دنیزنفر 7آذربایجان شرقی
180شرکت تعاونی تولید صنایع 6825نفر 7آذربایجان شرقی
181تعاونی 4636 تولید خانه فرش تبریزنفر12آذربایجان شرقی
182 فرش دستباف سرد صحرا 6434 سردرود-آذربایجان شرقی
183تولید فرش دستباف 5245نفر 7آذربایجان شرقی
1845010 فرش وگلیم تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
185تعاونی 8558فرش دستبافت عافیتنفر8آذربایجان شرقی
186 7325فرش دستباف ایپک بافت طرح تبریزینفر 7آذربایجان شرقی
187 شرکت تعاونی صنایع دستی 8387راهگشایان هنر مهرنفر 7آذربایجان شرقی
188 8650 آذر فرش بازرگاننفر 7آذربایجان شرقی
189 فرش دستباف 8465آذین پرندتبریزنفر 7آذربایجان شرقی
190 تعاونی فرش دستبافت 8427 قالی بافت آذربایجاننفر 7آذربایجان شرقی
191شرکت تعاونی فرشدستباف 8494آذر بافت تاباننفر 7آذربایجان شرقی
192 تعاونیفرش دستباف برادران ابرینفر 7آذربایجان شرقی
193 8481 فرش برادران فتحینفر 7آذربایجان شرقی
194 7246 زرین گره تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
195 فرش دستبافت هشت هزار و نود ونهنفر 7آذربایجان شرقی
196 7202آریان فرش آذرنفر 7آذربایجان شرقی
197 8828لچک ترنج بهشت آذربایجاننفر 7آذربایجان شرقی
198 آذر فرش حصیرنفر 7آذربایجان شرقی
199 شرکت تعاونی تولیدفرش دستبافت 8767نفر 7آذربایجان شرقی
200 8832 ابزارسازان قالی آذربایجاننفر 13آذربایجان شرقی
201 شرکت تعاونی 8855 تولید فرش وتابلوفرش لچک ترنج حبیبینفر 7آذربایجان شرقی
202 هشت هزارو هشتصدو هفتاد فرش و نخ ابریشم تبریزنفر 7آذربایجان شرقی
203 تعاونی هشت هزاروهشتصدوشصت وپنج تابلوفرش زرین قالی شهرسردرودنفر 7آذربایجان شرقی
2048877آذران فرش بیشکنفر 7آذربایجان شرقی
205 شرکت تعاونی 270959 تولید فرش دستباف نقش و نگار سراب نفر 18آذربایجان شرقی
206 فرش دستباف ظریف نقش شریفنفر 7آذربایجان شرقی
207فرش دستباف گلستانه مرند 3479نفر 13آذربایجان شرقی
208قالی بافی میترا فرشنفر 7آذربایجان شرقی
209 قالیبافی آذرنقش میانهنفر 7آذربایجان شرقی
210شرکت تعاونی 111312 تولید فرش دستباف زرین گره شبستر نفر 8آذربایجان شرقی
211تولیدفرش دستبافت رودقات شبسترنفر 7آذربایجان شرقی
212 تولید وعرضه فرش دستباف 5149گل ابریشم بنابنفر 7آذربایجان شرقی
213 گوهر بافت بنابنفر 16آذربایجان شرقی
214 شرکت تعاونی یکهزارویک نوین فرش امید ارسنفر25آذربایجان شرقی
2152851فرش نمرورهریسنفر 7آذربایجان شرقی
2163344 تولید فرش دستباف روستای خرمالونفر 7آذربایجان شرقی
2173271 تولید فرش دستباف روستای خرمالونفر 7آذربایجان شرقی
218 فرش دستباف 3200 روستای خرمالونفر 7آذربایجان شرقی
219 3418 فرش دستباف روستای باروقنفر 7آذربایجان شرقی
220 3298 تولید فرش دستباف روستای کلوانق هریسنفر 7آذربایجان شرقی
221 3379 تولید فرش دستباف بخشایشنفر 7آذربایجان شرقی
222 فرش دستباف هریس 2452نفر 7آذربایجان شرقی
223تعاونی 5256 فرش دستباف تازه کند سرندنفر10آذربایجان شرقی
224 فرش دستباف شهری 4690 هریسنفر 7آذربایجان شرقی
225 تعاونی گالیبافی 7176 نیلوفر هریسنفر 7آذربایجان شرقی
226 فرش دستباف خوش رنگ آذرنفر 7آذربایجان شرقی
227 تولیدروفرشی نگین بافت آذرشهر 3311نفر 8آذربایجان شرقی
228قالیبافی شیوای گوگاننفر 7آذربایجان شرقی
229 تعاونی تولید فرش دستباف 3243 پیام آذر اذرشهرنفر 7آذربایجان شرقی
230فرش دستباف وانواع حوله سالاربافت آذرشهرنفر 7آذربایجان شرقی
231فرش دستباف هزاررنگ گوگاننفر 7آذربایجان شرقی
232 قالی بافی گل ابریشم تیمورلونفر 2آذربایجان شرقی
233 تولید فرش دستباف 3308 آذرشهرنفر 7آذربایجان شرقی
234فرش دستباف 2943آذربافت ملکاننفر 16آذربایجان شرقی
235 فرش ابریشم ترنج 3744 ملکاننفر21آذربایجان شرقی
236 تولیدفرش برزندیق 4196کلیبرنفر21آذربایجان شرقی
237 فرش دستباف 4595 آغجه قشلاق کلیبرنفر 7آذربایجان شرقی
238 تولید تابلو فرش دست باف 4603جند شفق بخش مرکزی کلیبرنفر 40آذربایجان شرقی
239تعاونی تولیدی تابلو فرش 5195 کیوان نقش بخش مرکزینفر 21آذربایجان شرقی
240 تولیدی فرش دستباف 4601صنعتگران کلیبرنفر 33آذربایجان شرقی
241 فرش دستباف 7272 آرون نفر 7آذربایجان شرقی
242سیصد و سی یکصد و شصت و هشت پرنیان بافت علی زادهنفر 25آذربایجان شرقی
243شرکت تعاونی پانصد و شش قالیبافی ایل سون قره داغ ارسباراننفر 8آذربایجان شرقی
244 قالی بافی نقش ماهی سلطانیهنفر 7آذربایجان غربی
245 تار و پود ارومیهنفر 7آذربایجان غربی
246 شركت تعاوني فرش دستبافت احسان طرح اسپوتانفر 7آذربایجان غربی
247 شركت تعاوني گليم فرش ارومنگين كيميانفر 7آذربایجان غربی
248 شرکت تعاونی آذرقالی اورماننفر 8آذربایجان غربی
249 شرکت تعاونی شماره 96 تولید فرش دستباف گستر خوینفر 7آذربایجان غربی
250شرکت تعاونی فرش نگین بافت کوهسار خوینفر7آذربایجان غربی
251 شرکت تعاونی قالی ارمغان اورین خوینفر 25آذربایجان غربی
252 شماره 108 تولیدی بانوان قپچاق میاندوآبنفر51آذربایجان غربی
253 شماره 358 تولید فرش دستباف گل ابریشم میاندوآبنفر 70آذربایجان غربی
254 شماره 496 تولید فرش دستباف امید سوگل میاندوآبنفر 7آذربایجان غربی
255 شماره 497 تولید فرش دستباف مهر چهاربرج میاندوآنفر 13آذربایجان غربی
256 شماره 287 فرش دستباف افشار میاندوآبنفر 31آذربایجان غربی
257 تعاونی شماره 660 فرش دستباف گل سرخ میاندوآبنفر 41آذربایجان غربی
258 تعاونی شماره 659 تولید فرش دستباف و تابلو گل مریمنفر 19آذربایجان غربی
259 تعاونی فرش دستباف کوثر باروق میاندوآبنفر28آذربایجان غربی
260تعاونی شماره 685 فرش ابریشم سیمینه میاندوآبنفر26آذربایجان غربی
261 شرکت تعاونی شماره 751 تولید فرش دستباف زرین باف چهنفر 35آذربایجان غربی
262 شماره 494 تولید فرش دستباف سرای ابریشم چهاربرج میاندوآبنفر40آذربایجان غربی
263 تعاونی 847 تولید فرش دستباف گل یخ بانوان میاندوآبنفر 7آذربایجان غربی
264 857تولید فرش دستباف بانوان میاندوآبنفر 7آذربایجان غربی
265 فرش دستباف گل پونه نقدهنفر 7آذربایجان غربی
266 شماره 23 فرش دستباف بوکاننفر 83آذربایجان غربی
267 شماره 167 فرش دستباف پازیریک بوکاننفر 7آذربایجان غربی
268 شرکت تعاونی شماره 313 تابلو فرش عشایر کانی سارنفر50آذربایجان غربی
269تعاونی شماره 334 تولید فرش و تابلو فرش ققنوس شاهیننفر9آذربایجان غربی
270شماره 302 کارگاه قالیبافی شباهنگ شاهیندژنفر 7آذربایجان غربی
271 شماره 303 تولیدی تابلو فرش پازیریک نوین شاهیندژنفر 7آذربایجان غربی
272 ائل فرش قابل نژادنفر 7آذربایجان غربی
273 تعاونی شماره دویست ویک گره زرین افشار تکابنفر 7آذربایجان غربی
274 506 فرش دستبافنفر 29کرمانشاه
275909تولیدصنایع دستی وفرش دستبافنفر 11کرمانشاه
2761069 فرش دستبافنفر 7کرمانشاه
277 1650تولید فرشنفر 57کرمانشاه
278520 فرش دستبافنفر 28کرمانشاه
279555 فرش دستبافنفر 7کرمانشاه
280 479فرشنفر 89کرمانشاه
281٣٧٣٦ دالاهو پناهنفر 7کرمانشاه
282تولیدوطراحی ونقشه کشی فرش دستبافنفر 7کرمانشاه
283 شرکت تعاونی4545فرش دسبافت ایلکا-سینانفر 7کرمانشاه
284 2117کارگاه قالی بافینفر 7کرمانشاه
2854401فرش دستبافنفر 7کرمانشاه
2864295فرش دستباف گل دوز کلیائینفر 7کرمانشاه
287 تعاونی چهار هزاروهفتصدونود وسهفرش دستباف تجارت خوش سلیقه هانفر 7کرمانشاه
288تعاونی 4736 تولیدی فرش دست باف ترنج قصرشیریننفر 70کرمانشاه
289 تعاونی مجتمع قالیبافی پرنیان هفت رنگ آناهیتانفر 7کرمانشاه
290 3487نقش بافان آناهیتانفر 8کرمانشاه
291 تعاونی شماره ٣٢٧٦فرش دستبافنفر 7کرمانشاه
292 شرکت تعاونی 4656 فرش بافان دیار کلهرنفر 14کرمانشاه
293 شرکت تعاونی 4693 صنایع دستینفر 7کرمانشاه
294چهار هزار هفتصد و سی و هفت زرین هنر اوراماناتنفر 7کرمانشاه
295 2689قالی بافی و گلیم بافینفر 7کرمانشاه
296تعاونی 4398 کهن فرش زاگرسنفر 7کرمانشاه
297 4569تولیدفرش و گلیم وگبه بافی آفتاب پرفروغ دالاهونفر 7کرمانشاه
298 شرکت تعاونی 4537فرش و گلیم و گبه بافی ستاره شفق دالاهونفر 7کرمانشاه
299ماهران بافندگان دالاهونفر 10کرمانشاه
300گبه گلیم و فرش نگین جنوبنفر 31خوزستان
301 گبه وگلیم بافی جهان افروزالوارنفر 156خوزستان
302 مهر فرش دستباف مهر جنوب شهرستان اندیمشکنفر 23خوزستان
303 فرش دستباف مهر زرین بافت الوار شهرستان اندیمشکنفر 206خوزستان
304 فرش دستباف ترنج زاگرس اندیمشکنفر 7خوزستان
305صنایع دستی گبه وگلیم نرگسنفر 7خوزستان
306 قالی بافی زربافان گوراب ایذهنفر 7خوزستان
307تولیدفرش ترمه انشاننفر 8خوزستان
308 تولیدقالی وگلیم فرش وچوقانفر 7خوزستان
309 شرکت تعاونی رها نور اروندنفر 7خوزستان
310 لچک ترنج رامهرمزنفر 7خوزستان
311هزار نقش رامهرمزنفر 7خوزستان
312 شرکت فرش دستباف ابریشم بافت شوشترنفر 7خوزستان
313 فرش و گلیم دست بافت طراوت شوشترنفر 7خوزستان
314قالی بافی بافت عاشوریان مسجدسلیماننفر 7خوزستان
315 فرش دشت لالهنفر 7خوزستان
316تولید فرش دستباف خوش بافت شوشنفر 7خوزستان
317بافندگی و صنایع دستی ایل سون دنانفر 7خوزستان
318فرش دستباف نخ طلایی منگشتنفر 7خوزستان
319ظریف بافان زاگرسنفر 7خوزستان
320 قا لیبا فی مر جان دریای گتوندنفر 20خوزستان
321زرین بافت بانوان بختیاری تارازنفر 7خوزستان
322زربافت طلا نگاران لالینفر 7خوزستان
323نقش نگاران بختیارینفر 7خوزستان
324 استاره طناز بختیارینفر 7خوزستان
325 شرکت تعاونی آریا بافت هفتکلنفر 7خوزستان
326آذین گسترهفتکلنفر 7خوزستان
327 ترمه هفتکلنفر 7خوزستان
328زرین فرش هفتکلنفر 7خوزستان
329 نگین بافت هفتکلنفر 7خوزستان
330گل یاس هفتکلنفر 7خوزستان
331گلشن فرش هفتکلنفر 7خوزستان
332 یکتا فرش بانوی بندرنفر 7خوزستان
333فرش بیستون بندرنفر 7خوزستان
334 فرش دستباف محمد علی پورنفر 7فارس
335طرح آوران قشقایی فارسنفر 7فارس
336 فرش و گلیم دستباف همرنگ فارسنفر 7فارس
337فرش دستباف نوید خاوراننفر 10فارس
338 فرش دستباف خاطره بافان جنوبنفر 7فارس
339بهتاب نقش دارابگردنفر 7فارس
340یکتا فرش زمردنفر 25فارس
341فرش دستباف سپبد باف سپیداننفر 7فارس
342زنان هنرمند بومی سپیداننفر 7فارس
343 فرش دستباف ده پیالهنفر50فارس
344 قالی بافان قشقایی فارسنفر 7فارس
345 فرش دستباف گلستان شیرازنفر 8فارس
346زرین تایمازهفتادو پنج شیراز نفر 9فارس
347 فرش آذرخش فارسنفر 8فارس
348ایلیاد یاوران خلیج فارسنفر 9فارس
349دنیای فرشهای دست بافنفر 7فارس
350فرش گل گوهر شهررازنفر 7فارس
351 نقش ریزان چیستا فرشنفر 7فارس
352اطلس بافت مهرنگ فارسنفر 7فارس
353 طاووس رند قشقایینفر 7فارس
354 الوان داریون فارسنفر 7فارس
355فرش قرمز ایرانیان نود و دونفر 7فارس
356 تولید فرش و صنایع دستی بهبافت مد شیراز شصت ودونفر 7فارس
357 آپادانا فرش ابریشمنفر 7فارس
358 فرش ددستباف ایل باف 558 قشقایی فارسنفر 7فارس
359 صنایع دستی فرش دستباف بهارنفر 50فارس
360 نگار نقش قشقایی فیروزآباد نفر 7فارس
361 ستاره فرش سهیل فریدونینفر 7فارس
362تولیدی فرش و گلیم ظریف بافان قشقایینفر 7فارس
363 فرش دستباف پارس نگار قهرماننفر 7فارس
364 افلاطون فرش قشقایینفر 9فارس
365 یاز گل فرش قشقایینفر 7فارس
366 تولیدی توزیعی فرش کوشا قشقایینفر 7فارس
367 ثمین فرش قشقایینفر 7فارس
368 پازیرک فرش قشقایی نفر 7فارس
369تولیدی فرش دستباف گل نرگس فیروزآبادنفر 7فارس
370 تولیدی فرش دستباف قشقایی شایان فیروزاباد نفر 7فارس
371 تولید و توزیع فرش دستباف زحمتکشان قشقایینفر8فارس
372 زرین تاج فرش قشقایینفر 7فارس
373 ترنج فیروزآبادنفر 7فارس
374شالیز فرش قشقایینفر 7فارس
375 فرش دستباف زمرد یاسین قشقایینفر 7فارس
376 پارس پوشن فیروزآبادنفر 7فارس
377 دستان هنرمند بانوان ایلی فیروزآبادنفر 7فارس
378اصیل بافت قشقایی فیروزابادنفر 7فارس
379 قشقایی فرش کازروننفر 7فارس
380عرفان مهر باراننفر 7فارس
381فرش و گبه ایلیای نسترننفر 7فارس
382 تولیدکنندگان فرش دستباف شهری مرودشتنفر 2700فارس
383 تولید فرش دست بافت گیلدا بافت ناروننفر 7فارس
384563 قالی دستبافنفر10فارس
385شماره 568 تولید فرش دستباف بانوان ممسنینفر 7فارس
386 شماره 517گلیم بافی و زیر اندازنفر 8فارس
387 شماره 522قالی و قالیچهنفر 7فارس
388 شماره 519 تولید فرش و تابلو فرشنفر 7فارس
389 آریا نقش برزین فارسنفر 7فارس
390 تولید فرش دستبافنفر 7فارس
391 فرش دستباف طاووس نی ریزنفر 7فارس
392 شرکت تعاونی فرش نی ریزان شرق فارسنفر 7فارس
393 حریر فرش دستباف نی ریز خوشبختنفر 7فارس
394 ترمه بافان بواناتنفر 7فارس
395 شرکت تعاونی تولید فرش سبز سرچهاننفر 9فارس
396 فرش دستباف نگین بوانات فارسنفر 7فارس
397طلیه هنر ارسنجاننفر 7فارس
398 زرین بافت ترنج خرم بیدنفر 7فارس
399 بافندگان آذین رخش لامردنفر 7فارس
400تولیدی فرش وحدت ایزدخواست زرین دشتنفر 10فارس
401دست نگار ایزدخواست زرین دشتنفر 7فارس
402هنرهای ماندگار زرین دشتنفر 17فارس
403مهر روستای کاروننفر 7فارس
404 فرش جهان نمای وراوینفر 7فارس
405بافندگان فرش خوزینفر 7فارس
406 فرش و تابلو فرش نگین بافت اسیرنفر 7فارس
407 فرش دستباف آلاچیق قیروکارزیننفر50فارس
408کیمیاگران افزرنفر 7فارس
409 نقش و نگار پارس کارزیننفر 7فارس
410 فراگیرشهرستانی مهر تابان قیرو کارزیننفر150فارس
411 فرش زرین رسوق هرمزنفر 7فارس
412مداخل نقش اصیل قشقایی دشت افزرنفر 7فارس
413 فرش ایل باف آیلار فراشبندنفر 7فارس
414 تولید فرش دستبافت اهل هنر فارسنفر 7فارس
415 سبد هزار پیشه خنجنفر 7فارس
416 فرش دستباف هزارگره رهبر پاسارگادنفر 7فارس
417 قالی بافی صنایع پوریا رستمنفر 7فارس
418 سپیده دم بهاران رستمنفر 7فارس
419 رنگین کمان خرامهنفر 120فارس
420 ترمه نگین ایرانیاننفر 7فارس
421 فرش دستباف الزهراء بافتنفر 70کرمان
422 تولید فرش و گلیم گلسرخ بافتنفر 50کرمان
423 تولیدی فرش صحرا بافتنفر 7کرمان
424تولیدی صنایع دستی جهان فرش بافتنفر 7کرمان
425 فرش دستباف گلبهارباف بافتنفر 7کرمان
426 تولیدی صنایع دستی مینابافتنفر 7کرمان
427 تولیدصنایع دستی بهرنگ دشتابنفر 7کرمان
428تولیدی صنایع دستی گلیم بافان اقطاعنفر 7کرمان
429 پازیریک بافت سلطاننفر 7کرمان
430 تولیدی صنایع دستی نقش و نما بافان بام کویر بافتنفر 7کرمان
431فرش دستباف گره زرین کویربمنفر 7کرمان
432 گلیم بافی صاحب الزماننفر 7کرمان
433 شرکت تعاونی فرش دستباف ابریشم سبزواراننفر 7کرمان
434 تولید فرش دستباف تار و پود جیرفتنفر 8کرمان
435تولید فرش دستباف ناز بافت کویر جیرفت نفر 7کرمان
436 تولیدی عشایری فرش دستباف گنجینه ماندگار سبزواران نفر 7کرمان
437تولیدی زنان عشایر فرش دستباف و گلیم ماندگارسبزواراننفر 7کرمان
438فرش دستباف مهباف گل زرندنفر 7کرمان
439فرش دستباف هنرمندان کویر زرندنفر 7کرمان
440هنرسرای پته زراوندنفر 7کرمان
441شرکت تعاونی گنجهای کوهستان جنوبنفر 7کرمان
442 فرش دستباف پرنیان زراوندنفر 7کرمان
443 فرش صاحب الزمان ملک آبادنفر 7کرمان
444فرش اپادانافرشنفر 7کرمان
445 فرش دستباف گلسرخ سیرجاننفر 7کرمان
446بافندگان فرش دستباف اتحادسیرجاننفر 101کرمان
447فرش دستبافت فیروزه سمنگان نفر 7کرمان
448 تار و پود فرش مقدم سیرجاننفر 7کرمان
449 گلیم بافی زربفت بابکنفر 8کرمان
450توحید شهربابکنفر 7کرمان
451 زرین دست کریماننفر 7کرمان
452بافندگان فرش دستباف ماهاننفر 250کرمان
453 فرش دستباف رایننفر 72کرمان
454فرش دستباف صادراتی گره ای گلبافنفر 68کرمان
455 فرش دستباف نگین نسترن کرماننفر 61کرمان
456فرش دستباف برنا شبنم کرماننفر 50کرمان
457 فرش دستباف گلبافان کویر کرماننفر 103کرمان
458 صنایع فرش نمونه شکوفه کرماننفر 7کرمان
459فرش تک باف کرماننفر 51کرمان
460صنایع دستی اطلس کرمانیانفر 7کرمان
461صنایع دستی زرین پنجه کویر کرماننفر 7کرمان
462 فرش دستباف کرمان فرشنفر 9کرمان
463 زربافت کرماننفر 14کرمان
464 فرش ابریشمی زربافاننفر 7کرمان
465 هزارگل کویرکرماننفر 7کرمان
466سیما فرش کرماننفر 7کرمان
467 زرین بافان ابریشم کویر کرماننفر 7کرمان
468گلیم بافان امید گواشیرنفر8کرمان
469فرش دستباف صانعینفر 7کرمان
470نقش ابریشم کریماننفر 11کرمان
471فرش آراتا نگارنفر 7کرمان
472 قالی بافی دهکده سبزنفر 7کرمان
473 فرش دستباف قلعه دختر کهنوجنفر 7کرمان
474 فرش دستبافت گره دار راورنفر 10کرمان
475پارس گره کویرنفر 7کرمان
476مرآت هزار گل راورنفر 7کرمان
477فرش گل نقش راورنفر 7کرمان
478آریاکرمان طلوع امیدنفر 7کرمان
479تولیدی فرش دستباف ظریف بافان مشیزنفر 7کرمان
480فرش دستباف کوهبناننفر 40کرمان
481زیبا بافت کوهبناننفر 7کرمان
482تولید فرش و تابلو فرش دیبا کوهبناننفر 7کرمان
483تولیدفرش دستباف نگارکهنوجنفر 7کرمان
484 قالی بافی شقایق بجگاننفر 7کرمان
485 قالیبافی تار و پود رودبارنفر 7کرمان
486فرش دستباف دنیای عنبرابادنفر 7کرمان
487 تعاونی نقش فرش سبزواران سبزنفر 7کرمان
488فرش دستباف نارنج عنبرآبادنفر 7کرمان
489شرکت تعاونی صنایع دستی هما بافت عنبرآبادنفر 7کرمان
490شرکت تعاونی صنایع دستی نگین سبز عنبرآبادنفر 7کرمان
491 شرکت تعاونی فرش دستباف حافظ رنگین عنبرآبادنفر 8کرمان
492شرکت تعاونی فرش دستباف رنگین کمان عباس آباد عنبرآبادنفر 7کرمان
493نقش چین بعثت شاهم آبادنفر 51کرمان
494شرکت تعاونی تولید قالی و انواع گلیک نگارستان شرق فهرجنفر 83کرمان
495 انواع قالی گلیم گل چهره شرق فهرجنفر 59کرمان
496 تولید قالی وگلیم گلهای اطلسی فهرجنفر 12کرمان
497 مخمل بافت نگین فهرجنفر 60کرمان
498فرش و گلیم هزار نقش بمنفر 7کرمان
499 تولیدی صنایع دستی گلستان ارزوئیهنفر 7کرمان
500صنایع دستی گلچهره باف صوغاننفر 7کرمان
501 تولیدی صنایع دستی رنگین کمان ارزوئیهنفر 7کرمان
502 صنایع دستی عشایری ارزوئیه بافتنفر 7کرمان
503 فرش دستباف فراگل شرق چناران کد9854نفر 7خراسان رضوی
504 تولیدفرش دستباف پردیس گلبهار کد11192نفر 11خراسان رضوی
505قالیبافی خوش نگار گروه کد 15397نفر 7خراسان رضوی
506تولیدی فرش خارزنج کهن کد14353نفر 7خراسان رضوی
507 هنر نصر خلیل آباد16075نفر 7خراسان رضوی
508 فرش دستباف گلابتون تبادکان کد7955نفر 8خراسان رضوی
509 فرش دستباف نفیس برزوتایباد کد11951نفر 20خراسان رضوی
510 تولیدی قالیبافان آذر مهر تایباد کد 15439نفر 7خراسان رضوی
511 تولیدی فرش گردونه مهر طوبی کد 15332نفر 7خراسان رضوی
512 تولیدی فرش دستباف نفیس میان ولایت کد 15525نفر 7خراسان رضوی
513 تولیدی فرش دستباف امید تایباد کد 15814نفر 7خراسان رضوی
514 شرکت تعاونی صنایع دستی و هنری ترنج تایباد کد 16095نفر 7خراسان رضوی
515 تولیدی فرش افضل بافت باهو کد 16652نفر 7خراسان رضوی
516فرش دستباف آذین نقش طوس کد8045نفر 7خراسان رضوی
517تولیدی فرش دستباف بلوچ خراسان کد8361نفر 7خراسان رضوی
518تولیدی پرنیان تربت کد6506نفر 7خراسان رضوی
519 تولید فرش دستباف سیمرغ تربت کد6616نفر 7خراسان رضوی
520تولیدی فرش بهارنقش تربت حیدریه کد7021نفر 7خراسان رضوی
521 تولیدی فرش دستباف ترمه ایران کد2545نفر 11خراسان رضوی
522فرش دستباف خاطره رخ تربت حیدریه کد3665نفر 9خراسان رضوی
523فرش دستباف ارغوان تربت کد9607نفر 7خراسان رضوی
524فرش دستباف ابریشم نمای تربت کد9075نفر 7خراسان رضوی
525فرش دستباف نگین شهرتربت کد8554نفر 7خراسان رضوی
526 شرکت فرش دستباف نمای طبیعت تربت کد12092نفر 9خراسان رضوی
527 فرش نفیس تربت کد10048نفر 7خراسان رضوی
528جهان گره زرین کد13953نفر 7خراسان رضوی
529 آرش افروز تربت حیدریه کد16637نفر 7خراسان رضوی
530فرش نقش گستر روستای فدرد کد16651نفر 7خراسان رضوی
531 فرش ارغوان مهر آوای کد کن کد 16232نفر 7خراسان رضوی
532 تولیدی فرش دستباف سورناجام کد6847نفر 7خراسان رضوی
533 فرش و تابلو فرش دستبافت سوماک جام کد12778نفر 7خراسان رضوی
534 فرش دستباف مینیاتورنصر جام کد12898نفر 7خراسان رضوی
535فرش هزار رنگ جام کد 15666نفر 7خراسان رضوی
536تولیدی فرش دستباف نقش تبار نیل شهر کد14399نفر 7خراسان رضوی
537فرش دستباف دختران سرزمین خورشید جام کد14513نفر 7خراسان رضوی
538 تولیدی فرش دستباف روناس جام کد14398نفر 7خراسان رضوی
539فرش دستباف کوثر جام کد14581نفر 7خراسان رضوی
540فرش دستباف و صنایع دستی صارم ابریشم تبریزی کد15080نفر 7خراسان رضوی
541 فرش دستباف و صنایع دستی آرین دخت جام کد 15064نفر 7خراسان رضوی
542تولیدی فرش دستباف ثنا بافت دهقانی کد 16484نفر 7خراسان رضوی
543شرکت تعاونی تولیدی فرش دستبافت هزار تارو پودگلشن کد 16554نفر 7خراسان رضوی
544نقش آفرین درگز کد7409نفر 7خراسان رضوی
545 تولیدی فرش دستباف هزار نقش سبزوار کد8060نفر 7خراسان رضوی
546فرش دستباف سبزوار کد3114نفر 72خراسان رضوی
547تولیدی فرش دستباف ترنج بیهق سبزوار کد2963نفر 80خراسان رضوی
548 نقشینه بیهق اسرار کد12020نفر 7خراسان رضوی
549 فرش دشباف روستائی عسگریه سبزوار کد10713نفر 119خراسان رضوی
550 فرش وتابلوفرشهای دستی روستایی ماهرنگ یلزوار کد1066نفر 10خراسان رضوی
551 تولیدی زرنگارسنجردبیهق اسرار کد10876نفر 7خراسان رضوی
552فرش دستباف زرگل خواف کد3437نفر 15خراسان رضوی
553فرش دستباف ستاره شرق سنگان کد8994نفر 7خراسان رضوی
554 شرکت تعاونی زمرد نگین دشت خواف کد تعاون: 16108نفر 7خراسان رضوی
555شرکت تعاونی تولیدی فرش و قالیچه صدف بافت سلامی کد 16741نفر 8خراسان رضوی
556گنجینه هنر فتح آباد کد 15392نفر 7خراسان رضوی
557تولیدفرش گیاهرنگ قوچان کد8304نفر 7خراسان رضوی
558تولیدی فرش دستباف حریر قوچاننفر 8خراسان رضوی
559فرش دستباف اردیبهشت دیبانگاران کد 16326نفر 7خراسان رضوی
560 فرش دستباف ریزبافان کاشمر کد4293نفر 26خراسان رضوی
561 تولیدی فرش دستباف هنردوستان کاشمر کد4988نفر 7خراسان رضوی
562 تولیدی فرش دستباف باقری کد10961نفر 7خراسان رضوی
563 تولیدفرش وگلیم امیدان طلایی گناباد کد8145نفر 7خراسان رضوی
564 تولیدفرش چشمه رضوان مرغش کد8715نفر 7خراسان رضوی
565 فرش و تابلو فرش قصبه کد14930نفر 7خراسان رضوی
566 ترنج نگاره گناباد کد14565نفر 7خراسان رضوی
567 تجاری سازی ایده های برتر شهرستان گنابادنفر 7خراسان رضوی
568 تولیدی فرش حریربافان خراسان کد8724نفر 7خراسان رضوی
569 تولیدی فرش دستباف پرشین کد8879نفر 7خراسان رضوی
570 تولیدی فرش دستباف نوآوران نوین قلم کد7972نفر15خراسان رضوی
571 فرش دستباف صبح صادق کد6859نفر 7خراسان رضوی
572 تولیدی تزئینی وهنرهای افشان ترنج مشهد کد6517نفر 10خراسان رضوی
573 تولیدی فرش دستباف گل افشان توس کد6268نفر 15خراسان رضوی
574 تولیدفرش دستباف گل باف ابیورد کد5148نفر 10خراسان رضوی
575 تولیدی فرش دستباف گل نقش لاله کد5161نفر 20خراسان رضوی
576فرش دستباف گیاه رنگ تابان کد5192نفر 40خراسان رضوی
577 تولیدی فرش دستباف گلبویان کد5225نفر 10خراسان رضوی
578تولیدی فرش دستباف نفیس بافان خراسان کد5267نفر 55خراسان رضوی
579 فرش دستباف فجربانوان مشهد کد3144نفر 24خراسان رضوی
580 تولیدی فرش دستباف گیاهرنگ طوس کد3051نفر 14خراسان رضوی
581 تولیدفرش دستباف اصیل خراسان کد2790نفر 11خراسان رضوی
582 تولیدگلیم وفرش دستباف دست ونقش خراسان کد2825نفر 52خراسان رضوی
583 تولیدفرش دستباف ملک آباد کد2866نفر 7خراسان رضوی
584 فرش دستباف گلباف مشهد کد2567نفر 7خراسان رضوی
585 فرش و تابلو رژان شرق توس کد10194نفر 7خراسان رضوی
586 فرش دستباف مهنا کد7799نفر 9خراسان رضوی
587 تولیدی فرش دستباف نگین درخشان خاوران توس کد 11871نفر 7خراسان رضوی
588 فرش دستباف نارگل نقش نگاربارثاوا کد11880نفر 8خراسان رضوی
589تعاونی تولیدی فرش لاکی بارثاو ا کد12750نفر 7خراسان رضوی
590زرین فرش روناک کد14294نفر 7خراسان رضوی
591والا نقشینه آفتاب هشتم کد14328نفر 7خراسان رضوی
592 طوس باروک امروز کد14768نفر 7خراسان رضوی
593 نقش مقصود شرق کد14773نفر 7خراسان رضوی
594نقش افشان آریایی کد 15059نفر 7خراسان رضوی
595فرش دستباف پاینده بافت خراسان کد 15582نفر 7خراسان رضوی
596 تولیدفرش دستباف خوشرنگ شهرستان نیشابور کد2623نفر 12خراسان رضوی
597 صنایع دستی قالی بافان اهالی روستای مشکان بخش سرولانفر 41خراسان رضوی
598تولیدفرش دستباف جام جهان کد6139نفر 7خراسان رضوی
599 تولیدی فرش دستباف نقش جام جم کد8604نفر 7خراسان رضوی
600 فراگیر تولید کنندگان فرش دستباف نقش جهان بینالود کد13325 نفر 99خراسان رضوی
601فرش دستباف نقش سلیمان سرخس کد 16155نفر 7خراسان رضوی
602تولیدی فرش وپشتی دستی فریمان کد9297نفر 7خراسان رضوی
603فرش ابریشم صالح جوین16268نفر 7خراسان رضوی
604 قالیبافان ز مینه طلایی جغتای کد11685نفر 8خراسان رضوی
605زرین پود جغتای کد14420نفر 7خراسان رضوی
606فرش دستباف نقش الماس جغتای کد 16442نفر 7خراسان رضوی
607نقش نگار زاوه نفر 7خراسان رضوی
608 نوین گره زرین زاوه کد14479نفر 7خراسان رضوی
609 فرش افسون زاوه کد 16126نفر 7خراسان رضوی
610 اندیشه سازان فردای بجستان کد 15879نفر 7خراسان رضوی
611 صنایع دستی فرش دستباف امید فردای مرندیزنفر 50خراسان رضوی
612 صنایع دستی هنرمند فیروزهنفر 7خراسان رضوی
613تولیدی بانوان کار آفرینان خلاق باخرز کد13914نفر 7خراسان رضوی
614شرکت تعاونی تولیدی فرش زرباف باخرز16477نفر 7خراسان رضوی
615 فرش دستباف آرام پوشش اصفهاننفر 94اصفهان
616شرکت تعاونی اصفهان پرنیان بافتنفر 12اصفهان
617 آریان فرش زاگرسنفر 7اصفهان
618تولید فرش و گلیم دستباف الهه آفتاب پارسیاننفر 7اصفهان
619ابریشم باف اصفهاننفر 24اصفهان
620مشرق نخ اصفهاننفر 400اصفهان
621شرکت تعاونی بافندگی قالی گلیم وزیلو خانگی شهرستان اصفهاننفر 7اصفهان
622شرکت تعاونی نگین نقش درافشاننفر 7اصفهان
623 شرکت تعاونی کیانا ترنج سپاهاننفر 7اصفهان
624 شرکت تعاونی سپید پوشان نوین ورزنهنفر 10اصفهان
625شرکت تعاونی رنج و ترنج مینای نقش جهاننفر 7اصفهان
626 شرکت تعاونی ایل بافت پاسارگاد وردشتنفر 7اصفهان
627 بهزاد بافت سمیرمنفر 7اصفهان
628منتظران ظهور فریدننفر 7اصفهان
629شهر هنر دالانکو دامنهنفر 7اصفهان
630 فرش دستباف گلبوته فلاورنفر 7اصفهان
631فرش دستباف کوثر سودرجاننفر 7اصفهان
632 ترنم نقش آسماننفر 7اصفهان
633 تولیدی پانیا بافت کویرنفر 28اصفهان
634 صنعت فرش نفیس گلپایگاننفر 7اصفهان
635فرش دستبافان ایراننفر 48اصفهان
636فرش و تابلوفرش دستباف بهرنگ راسپینانفر 7اصفهان
637شرکت تعاونی فرش مجیدی نایین دستبافنفر 7اصفهان
638 فرش دستباف اتحادنجف آبادنفر 48اصفهان
639 تولیدفرش دستبافنفر 7اصفهان
640 فرش دستباف آریابدنفر 7اصفهان
641 آذرنقش ایرانیاننفر 7اصفهان
642خدماتی فرش دستباف شفق چادگاننفر 7اصفهان
643 فرش دستباف تارازباف رزوهنفر 7اصفهان
644خدمات فرش دستباف نگین کاوه چادگاننفر 7اصفهان
645شرکت تعاونی اطلس کاران بدیعنفر 7اصفهان
646شرکت تعاونی دهاقان فرش نقش جهاننفر 9اصفهان
647 فرش دستبافت افسانه چشمهنفر 7اصفهان
648 فرش دانه یاقوت کاشاننفر 7اصفهان
649 دریا نقش شاهرخنفر 7اصفهان
650 صنایع فرش دستبافت کویر نصرنفر 8اصفهان
651 شرکت تعاونی پازریک نوین 4338 ایرانشهر نفر 7سیستان و بلوچستان
652اینه بزمان چهاروهفتصد وهشتنفر 7سیستان و بلوچستان
653 فرش و تابلو فرش 3587 غدیرنفر 7سیستان و بلوچستان
654نازنین زیور 4889 سیستاننفر 7سیستان و بلوچستان
655 تولیدی 4818 زیبا دوخت سیستاننفر 7سیستان و بلوچستان
656 فرش گلیم 3776 خاتون زاهداننفر 7سیستان و بلوچستان
657 4554گره ناز زاهداننفر 10سیستان و بلوچستان
6584548 هنرهای ماندگار سنتی زاهداننفر 7سیستان و بلوچستان
659آذر بافت 4650 زاهداننفر 9سیستان و بلوچستان
660 تولید فرش دستباف 4945 نیلاینفر 7سیستان و بلوچستان
661 گلیم بافی سنتی 2869 گیتاننفر 20سیستان و بلوچستان
662نگین باف بلوچ 6132 گشتنفر 7سیستان و بلوچستان
663 تولید فرش دستباف 6122 خوش نقش سراواننفر 15سیستان و بلوچستان
664 تعاونی فرش نقش نگاران 6046 سیستاننفر 25سیستان و بلوچستان
665 تعاونی3492 مشاوران هم اندیش رخش نفر 9کردستان
6661241 گلیم و جاجیم پیرتاجنفر 46کردستان
667 شماره 3894 تولید فرش دستبافت ترمه بافت سقزنفر 7کردستان
668 3730 شکوفه های فرش دستباف سنندج نفر 7کردستان
669 3838 کرد بافت سنه دژ نفر 7کردستان
6704160 فرش دستباف خرمن گلهای رز کردستاننفر 7کردستان
671 4279 فرش دستباف تابلوفرش و گلیم روستای ماچکه سفلی بخش حسین آبادنفر 30کردستان
672 4331 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم هزار هیلمه کورد بافنفر 7کردستان
6734252 فرش دستباف ، تابلو فرش روستای تازه آباد بزنقران بخش حسین آبادنفر 42کردستان
6744291 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای بازی رباب بخش حسین آبادنفر 20کردستان
6754274 فرش دستباف ، تابلو فرش و گلیم روستای بهارستان بخش حسین آبادنفر 51کردستان
676 4230 فرش دستباف تابلو فرش گلیم روستای کلهرآباد بخش حسین آّبادنفر 14کردستان
677 4271 تولید فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای ماموخ علیا بخش حسین آبادنفر 20کردستان
6784276 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای چرمیله بخش حسین آبادنفر 25کردستان
6794222 فرش دستباف روستای گزان علیا سنندجنفر 14کردستان
680 4251 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای باینچقلو بخش حسین آبادنفر 14کردستان
6814270 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای جبرئیلان بخش حسین آبادنفر 13کردستان
682 4248 فرش دستاف ، تابلو فرش و گلیم روستای کژیکران بخش حسین آبادنفر 27کردستان
683 4273 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای تازه آباد قرا گل بخش حسین آبادنفر 18کردستان
684 4253 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای دولبندی بخش حسین آبادنفر 14کردستان
6854272 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای دلوآمده بخش حسین آبادنفر 14کردستان
686 4272 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای دلوآمده بخش حسین آبادنفر 60کردستان
687 4183 هنر بافت نفیس سنهنفر 7کردستان
6884292 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای سنگ سفید بخش حسین آبادنفر 20کردستان
689 4298 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای سیاسران علیا بخش حسین ابادنفر 15کردستان
6904290 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای گزان سفلی بخش حسین آبادنفر 18کردستان
6914280 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای باینچوب بخش حسین آبادنفر 23کردستان
692 4297 فرش دستباف تابلو فرش و گلیم روستای کیله چه ر موو بخش حسین آبادنفر 20کردستان
693فرش دستباف قروه و حومه ) تحت حوزه نظارت وزارتنفر 704کردستان
694 2357 -کارگاه قالیبافی نقش جمشیبدنفر 7کردستان
695 3548تولید فرش دستباف کرد بافت قروهنفر 7کردستان
696 2910 تولید فرش و گلیم مروارید قروه نفر 7کردستان
697 تعاونی 3858 فراگیر شهرستانی نگارین بافت قروهنفر 200کردستان
6984151 زربافان پرنیاننفر 7کردستان
699 4264 فرش و تابلو فرش نقش آفرینان کامیاراننفر 7کردستان
700 316 فرش دست باف دهگلان وحومه )تحت حوزه نظارت وز)نفر 274کردستان
701زرین گره برتر تویسرکاننفر 7همدان
702 خوش نقش بهشت غربنفر 7همدان
703 تولید تابلو فرش و فرش دستباف جوزان پیچنفر 7همدان
704 میزان بافان سحر ملایرنفر 8همدان
705 تار و پود لچک و ترنجنفر 7همدان
706کلبه گلابتون غرب نهاوندنفر 7همدان
707 شرکت تعاونی رنگ و ترنج بهار هنرنفر 8همدان
708جمعیت همیار آرامشنفر 7همدان
709جمعیت همیار جامه گل عفاف حامینفر 7همدان
710زرین بافت هگمتانهنفر 7همدان
711شرکت تعاونی بهبافت مهربان کبودراهنگنفر 7همدان
712مینو نقش فاتح نگارنفر 7همدان
713نگین بافت هگمتانهنفر 7همدان
714شرکت تعاونی ابریشم نخ طلای اسدابادنفر 7همدان
715 قالیبافی گل انار بهارنفر 7همدان
716 هزار دستان بهارنفر 7همدان
717آموزشی تولیدی خدماتی فرش بزم آراءنفر 7همدان
718شکوفه های ‍نهان فامنیننفر 8همدان
719 تولیدکنندگان فرش دستباف بروجن وحومهنفر 1046 چهارمحال وبختیارئ
720 زرین بافت سیبکنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
721تابلوفرش زرین نقش خانی آبادنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
722ایلار ایمانلونفر 7 چهارمحال وبختیارئ
723 تابلو فرش خوش نقش امام قیسنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
724فرش دستبافت طلا خشت بروجننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
725 تولید تابلو فرش الماس سیبکنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
726شرکت تعاونی تولید صنایع دستی متین عشایرنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
727قالیبافان شهرکردنفر 200 چهارمحال وبختیارئ
728شرکت تعاونی تولیدی صنایع دستی زنان هنرمند چهارمحال وبختیارینفر 7 چهارمحال وبختیارئ
729 تولید صنایع دستی بهینه بافت ساماننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
730 تابلو فرش باغ هنرزرد کوهنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
731 تولید فرش رضا فرخ شهرنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
732 لچک ترنج چهارمحالنفر 20 چهارمحال وبختیارئ
733 سپید هنر زر بافت سرچشمهنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
734 قالیبافی تک بانو فارسان میزدجنفر 24 چهارمحال وبختیارئ
735تولید فرش دستباف تک خشت جهانبین نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
736 شرکت تعاونی لچک ترنج بختیارینفر 7 چهارمحال وبختیارئ
737تولید فرش دستباف تارا سیم بختیارینفر 7 چهارمحال وبختیارئ
738تولید فرش دستباف عطر ارغوان عیسی آبادنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
739نگین اطمینان فرش فارساننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
740 آشیان فرش نگین میزدجنفر 70 چهارمحال وبختیارئ
741 اکسین فرش تجلی بختیارینفر 7 چهارمحال وبختیارئ
742 فرش دستباف یاوران لردگاننفر 63 چهارمحال وبختیارئ
743فرش دشت مسننفر 27 چهارمحال وبختیارئ
744 گبه بافی شهرک هجرتنفر 60 چهارمحال وبختیارئ
745فرش دستبافت گلریز لردگان نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
746 تولید فرش دستبافت شکوفه لردگان نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
747تولید فرش دستبافت ترنج خانمیرزا نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
748فرش دستبافت ترنج ابواسحاق علیا نفر 12 چهارمحال وبختیارئ
749فرش دستبافت زیبا نقش لردگاننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
750فراگیر مدد جویان عدل چیگو لردگان نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
751 تولید فرش نگین آبزیر سردشت نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
752 تولید فرش دستبافت برادران آقا بابائی نفر 7 چهارمحال وبختیارئ
753فرش دستبافت ترنج خنگ لردگاننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
754 شرکت تعاونی تولید فرش دستباف نگین لردگاننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
755گلیم بافی عفت لردگاننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
756 تولید فرش دستبافت هنر جویان لردگان نفر 8 چهارمحال وبختیارئ
757فرش دستبافت ثنا برافتاب میلاسنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
758خدماتی همیارات توشه ساز زاگرسنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
759فرش دستبافت ترنج گرداب علیاءنفر 13 چهارمحال وبختیارئ
760تولید صنایع دستی همت اردلنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
761تولید فرش دست بافت طلا پود اردلنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
762تولید فرش دستباف میخک میانکوهنفر 50 چهارمحال وبختیارئ
763تولید فرش دستباف نگین باف اردلنفر 30 چهارمحال وبختیارئ
764 تولید تابلو فرش ستاره طلائی اردلنفر 21 چهارمحال وبختیارئ
765 تولید فرش و گلیم سهیل اردلنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
766تولید فرش و گلیم توحید اردلنفر 21 چهارمحال وبختیارئ
767تولید فرش دستباف شفق میانکوهنفر 7 چهارمحال وبختیارئ
768 تولید فرش دستباف نقشینه بختیارینفر 7 چهارمحال وبختیارئ
769 تولیدی و توزیعی گره زرین البرزنفر 14 چهارمحال وبختیارئ
770 تولیدی و توزیعی زیبا نگار بختیارینفر 14 چهارمحال وبختیارئ
771 تولید فرش دستباف آرش ناغاننفر 7 چهارمحال وبختیارئ
772 مینا نقش دشتک بختیارینفر 7 چهارمحال وبختیارئ
773 شرکت تعاونی فرش دستباف شماره 920نفر 50لرستان
774فرش دستباف 994الیگودرزنفر 50لرستان
775 فرش دستباف 980الیگودرزنفر 50لرستان
776فرش دستباف 878الیگودرزنفر 50لرستان
777فرش دستبافت مریم گلی کد 6412نفر 7لرستان
778 تولید فرش دستباف لچک ترنج کد6787نفر 7لرستان
779 طراحی فرش گلفرنگ 4213نفر 7لرستان
780فرش دستباف 639 بروجردنفر 12لرستان
781 فرش دستباف 722 بروجردنفر 11لرستان
782 فرش دستباف 804بروجردنفر 50لرستان
783فرش دستباف 734بروجردنفر 50لرستان
784گلیم بافی 1951 نصرنفر 7لرستان
785فرش دسباف بافت طلایی 1466 بروجردنفر 15لرستان
786 قالی بافی طرح نصرتی 2413نفر 7لرستان
787 گلیم فرش دستباف زاگرس نواشترینان 2750نفر 7لرستان
788 فرش لچک ترنج 3329نفر 7لرستان
789 تولیدی توزیعی بانوان اوا3186نفر 15لرستان
790قالی بافی حضرت زهرا 4023نفر 7لرستان
791فرش دستباف نسیم بهار زاگرس 4456نفر 7لرستان
792 فرش دستباف شکارگاه زاگرس لرستان 3808نفر 7لرستان
793 قالی بافی خسرو کرمی 4365نفر 7لرستان
794گلیم وفرش نقش افرینان زاگرس 4741نفر 7لرستان
795 گلیم بافی نرگس 4716نفر 8لرستان
796تعاونی تابلو فرش صدف درخشان زاگرس شماره 5606 بروجرنفر 7لرستان
797 تعاونی طرحی و نقشه کشی فرش دستباف پرشین راگ بروجردنفر 7لرستان
798شرکت تعاونی تابلو فرش صدف درخشان زاگرس شماره 5606 نفر 7لرستان
799تولید فرش و صنایع دستی دوستداران ولی عصر عج شماره 6770 بروجردنفر 7لرستان
800 تولید فرش دستباف ریواز شماره 6065 بروجردنفر 7لرستان
801تولید فرش دستباف مبارکه شماره 6059 بروجردنفر 7لرستان
802 تولید فرش دستباف بهین بافت زرین شماره 6048 بروجردنفر 7لرستان
803 فرش دستباف راضیه مرضیه (س) شماره 6044 بروجردنفر 7لرستان
804 شرکت تعاونی نجیم بافت بروجردنفر 7لرستان
805فرش ابریشمی ودستباف وگلیم ابریشم کوثربروجردشماره5659نفر 8لرستان
806 نقش فرش گلابتون 7454نفر 7لرستان
807 فرش دستباف طاهالرستان 3219نفر 7لرستان
808افق فرش لرستان 4332نفر 7لرستان
809طرح نگارخرم اباد4305نفر 7لرستان
810جاجیم بافت حقیقت 3851نفر 7لرستان
811 فرش سیمین تاروپود3241نفر 7لرستان
812تولیدفرش دستباف گل نقشین 3242نفر 7لرستان
813 جاجیم بافان زاگرس 3434نفر 7لرستان
814 فرش دستباف رنگین بافت 2087نفر 7لرستان
815 سعیدفرش سفیدکوه 2021نفر 8لرستان
816 گلیم قالی کوه 3426نفر 7لرستان
817 فرش دستباف ساغرفرش 2812نفر 7لرستان
818گل فرش نیلوفر2358نفر 7لرستان
819 مهر فرش لرستان 2178نفر 7لرستان
820ساحل فرش لرستان 2484نفر 7لرستان
821جاجیم بافی 2418نفر 7لرستان
822 خرم جاجیم لرستان 2388نفر 7لرستان
823 فرش دستباف نگین شفقی زاگرس 2285نفر 7لرستان
824تولید فرش دستباف شقایق بافت افلاک 2625نفر 7لرستان
825بام شاد بافت نوین 2365نفر 7لرستان
826 فرش دست باف 2186نفر 7لرستان
827بانوان خرم لرستان 2122نفر 7لرستان
828فرش دست باف تیام بافت 2235نفر 7لرستان
829یافته اباد2262نفر 7لرستان
830نسیم صدرا 2031نفر 7لرستان
831 گلریز بافت خرم 1524نفر 7لرستان
832فرش دستباف 789 خرم آبادنفر 7لرستان
833فرش دستباف 888خرم ابادنفر 7لرستان
834فرش دستباف 678 خرم ابادنفر 7لرستان
835 فرش دستباف 841خرم ابادنفر 7لرستان
836فرش دستباف468نفر 7لرستان
837 فرش دستباف 908 الشترنفر 50لرستان
838بیتافرش سپهر6872نفر 7لرستان
839پشمینه بافت افلاکنفر 7لرستان
840 سریر بافت لرستان6852نفر 7لرستان
841ستاره سهیل ماداکتونفر 7لرستان
842خوش بافت ماداکتو 6805نفر 7لرستان
843فرش و تابلو گلین مهر آذین 6845 خرم اباد نفر 7لرستان
844صدف گوهر رخش 6119نفر 7لرستان
845 زیبا نقش خرمنفر 7لرستان
846 گل افشان ماداکتو 6122نفر 7لرستان
847نقش گوهر صدف 6129نفر 7لرستان
848 ریز بافت خرم 6897نفر 7لرستان
849خرم فرش افلاک6876نفر 7لرستان
850 نقش زرین لرستان6862نفر 7لرستان
851خرم دوک تاباننفر 7لرستان
852هنرهای ماندگار دره افلاکی6850نفر 7لرستان
853تعاونی افلاک راش عسل 5932 خرم ابادنفر 7لرستان
854زرین بافت ساحر 6095نفر 7لرستان
855زرین بافت ملک اباد 6089نفر 7لرستان
856 گهر فرش گرین 6091نفر 7لرستان
857 تندیس بافان افلاک 6109نفر 7لرستان
858مهرفرش لرستان5568نفر 7لرستان
859 یزدان مهر خرم 5877 خرم ابادنفر 7لرستان
860 گلیم بافی 5120 خرم گل لرستاننفر 7لرستان
861افلاک پارس ارشیا 5021 خرم ابادنفر 7لرستان
862 لچک مهر افلاک 7585نفر 7لرستان
863رنگین کمان بافت شفق7609نفر 7لرستان
864خرم بافت آریانانفر 7لرستان
865 زرین چین آریا7581نفر 7لرستان
866 بانوی پل زال7586نفر 7لرستان
867هانافرش کهن7588نفر 7لرستان
868 گل برجسته افلاک7573نفر 7لرستان
869 اتحادیه فرش دستبافان خرم افلاک کد2178نفر 18لرستان
870 نفیس فرش خرم7266نفر 7لرستان
871 زاگرس فرش غربنفر 7لرستان
872 شرکت لچک بافت افلاک کد7089نفر 107لرستان
873افلاک فرش خرم آباد7069نفر 7لرستان
874 زاگرس فرش ماداکتو کد 7093نفر 7لرستان
875 شرکت تعاونی مروارید بافت خرم کد 7071نفر 7لرستان
876 مهسان فرش لرستان 7611نفر 7لرستان
877نقش بهارستان حاتم پور7622نفر 7لرستان
878 فرش جواهرلرستان8172نفر 7لرستان
879 دیبا بافت لرستان 8178نفر 7لرستان
880 فرش ترمه لرستان8207نفر 7لرستان
881 فرش دستباف 875دورودنفر 50لرستان
882 فرش دستباف زر بافت 6173 دورودنفر 7لرستان
883 فرش دستباف 6190 نسترننفر 7لرستان
884 شرکت تعاونی فرش دستباف فراز زاگرس شماره 6218 دورودنفر 7لرستان
885 فرش 6319نفر 7لرستان
886 کهن سرزمیننفر 7لرستان
887کافه فرشنفر 7لرستان
888 آرمین فرش لرستاننفر 7لرستان
889 تولید فرش ریحانه6953نفر 11لرستان
890کارگاه قالی بافی پرواز نگین6317نفر 7لرستان
891 زرباف هنرازنا3863نفر 7لرستان
892فرش دستبافت باغ فدک شماره شش هزار و پانصد و نود و هشت ازنانفر 7لرستان
893فرش دستباف انیس 3888نفر 10لرستان
894 فرش عطاران 3818نفر 7لرستان
895گلیم بافی نسوان 2261نفر 12لرستان
896 فرش دستباف پرستو 3883نفر 7لرستان
897 ایلیا کوهدشت 3911نفر 5لرستان
898 تاعونی فرش دستباف 3931 کیمیا کوهدشتنفر 7لرستان
899فرش 3763شاندیزنفر 7لرستان
900منارکوهدشت 3794نفر 7لرستان
901فرش دستباف فرخنده 3885نفر 7لرستان
902فرش دستباف لادن 4333نفر 7لرستان
903هستی 4384نفر 7لرستان
904گلیم بافی 4259دانینفر 7لرستان
905 فرش دستباف 3943مراد ابادنفر 7لرستان
906 قالیبافی 4143سکینه کوهدشتنفر 7لرستان
907 فرش دستباف 3841نیکان کوهدشتنفر 7لرستان
908 فرش دستباف کوثر4028نفر 7لرستان
909 روژان 4121نفر 7لرستان
910 فرش دستباف 3825نفر 7لرستان
911ارای کوهدشت 3988نفر 7لرستان
912فرش دستباف 3944هستی گل کوهدشتنفر 7لرستان
913مرمی گل هیرو 3945نفر 7لرستان
914 فرش دستباف 3998هدف کوهدشتنفر 7لرستان
915 گلیم بافی 3723 هانی کوهدشتنفر 7لرستان
916فرش دستباف 1133کوهدشتنفر 50لرستان
917 فرش دستباف ساریناکوهدشت 3648نفر 7لرستان
918 فرش دستباف شادی 3437کوهدشتنفر 7لرستان
919 فرش دستباف 3202نفر 7لرستان
920 فرش دستباف ابریشم کرک محیا3237نفر 7لرستان
921 گلیم بافی رودابه کوهدشت 3396نفر 7لرستان
922 فرش دستباف 3473پرنقش ونگارنفر 7لرستان
923گلیم بافی پونه 3378نفر 7لرستان
924گلیم وفرش دستباف 3337نفر 7لرستان
925فرش دستباف زرین بافت 3377نفر 7لرستان
926 گلیم بافی 3296میثمنفر 7لرستان
927 فرش دستباف 6426 یاس کوهدشتنفر 7لرستان
928رنگین کمان بافت شفق7609نفر 7لرستان
929قالیبافی 7144 فرا نقش کوهدشتنفر 7لرستان
930 فرش دستباف 7916دلبند خوش نگار کوهدشتنفر 7لرستان
931 فرش دستبافت 8309 نقش آرا کوهدشتنفر 7لرستان
932 شرکت تعاونی کارگاه گلیم بافی 8313 نقش آفرین کوهدشتنفر 7لرستان
933 فرش دستباف 714الشترنفر 50لرستان
934 فرش دستباف پازیر4532نفر 7لرستان
935 فرش دستباف 4510زرین فرشنفر 7لرستان
936 فرش دستباف 4533حنانهنفر 7لرستان
937تعاونی گلیم بافان 5490 بانوان گلیم بافنفر 7لرستان
938شرکت تعاونی فرش دستباف 5766 دارکوب دلفاننفر 131لرستان
939 تعاونی فرش دستباف ابریشم 5853 پیله دلفاننفر 7لرستان
940 گلیم بافی 6924نفر 7لرستان
941 شماره 2445فرش نقش ایلامنفر 21ایلام
942 شماره 569 فرش دستبافنفر 7ایلام
943 شماره 1106گلیم بافینفر 7ایلام
944 شماره 1120گلیم بافینفر 43ایلام
945شماره 1110فرش دستبافنفر 9ایلام
946 شماره 235فرش دستبافنفر 7ایلام
9473552 قالی بافی مخمل بافان ایواننفر 7ایلام
9483580 فرش و گلیم برجستهنفر 7ایلام
949 شماره 3749 طراحی نقشه و تولید فرش و گلیم نقش برجستهنفر 7ایلام
950 تعاونی 3677 طراحی و نقشه و تولید فرش و گلیم نقش برجسته آلامتو نقش سازنفر 7ایلام
951 تعاونی 3483 قالی بافی نگین بافت ایلامنفر 7ایلام
952شرکت تعاونی 3748 تولید گلیم و فرش بهتا نقش زاگرسنفر 7ایلام
953تعاونی 3832 تولید فرش و گلیم نقش برجستهنفر 7ایلام
954 تعاونی چهار هزار و چهارده تولید گلیم سحر بافان زاگرسنفر 7ایلام
955تعاونی 4015 تولید فرش نقش سرای ایلامنفر 7ایلام
956 تعاونی 3873 قالی بافی ظریف بافان چوارنفر 7ایلام
957 تعاونی 3875 گلیم بافی اطلس بافت غرب دالاهونفر 7ایلام
958 4017 قالی بافی سحر ترنج بافان شمسنفر 7ایلام
959تعاونی 4025 گلیم نقش برجسته نمایش گل ومهر ایلام غربنفر 7ایلام
960 شرکت تعاونی 3731 طراحی، نقشه و تولید فرش و گلیم نقش برجستهنفر 7ایلام
961 تعاونی شماره 3891 فرش دستباف گره زرین چشمه شیریننفر 7ایلام
962 فرش دستباف3800نفر 7ایلام
963تولید فرش دستباف 3799 چمژابنفر 8ایلام
964فرش زرانگوشنفر 7ایلام
9653585فرش دستباف بدرهنفر 11ایلام
966قالیبافی 3368 ترنج دره شهرنفر 7ایلام
967 تولیدی فرشبافی برکه میمه 3712نفر 40ایلام
968 3830 فرشبافی بهشت بافتنفر 7ایلام
969 3828فرشبافی لاجوردی بافت دهلراننفر 7ایلام
970 3829 فرشبافی ترمه دهلراننفر 7ایلام
971سه هزار و نهصد و نود و دو نقش ترنج فیلمان دهلراننفر 7ایلام
972چهار هزار و شصت و هشت صنایع دستی بافندگان سعادت دهلراننفر 7ایلام
973سه هزار و نهصد و نود و شش نگین بافت گلایول دهلراننفر 7ایلام
974تعاونی شماره3131گلیم بافی شقایق سرابلهنفر 7ایلام
975شماره 2815 گلیم بافینفر 8ایلام
976شماره 2813 گلیم بافی چیمننفر 8ایلام
977 شماره 2811گلیم بافی نونهالنفر 8ایلام
978 شماره 2805گلیم بافی بیتانفر 10ایلام
979شماره 2807گلیم بافی نغمهنفر 11ایلام
980 شماره 2559گلیم بافینفر 7ایلام
981شماره 2605گلیم بافینفر 7ایلام
982شماره 2688 گلیم بافی هاجر زنجیره علیانفر 10ایلام
983 شماره 2609گلیم بافی وحدت زنجیره سفلینفر 7ایلام
984 شماره 2677گلیم بافی ایثار سرابلهنفر 13ایلام
985شماره 2631گلیم بافی زنجیره سفلینفر 7ایلام
986 شماره 2636گلیم بافی همیار اسمان ابادنفر 9ایلام
987شماره 2645گلیم بافی شباهنگ سرابلهنفر 8ایلام
988 شماره 2557گلیم بافینفر 7ایلام
989 شماره 2555گلیم بافی محدثه سرابلهنفر 8ایلام
990 شماره 2644 گلیم بافی زنجیره سفلینفر 7ایلام
991شماره 2604گلیم بافی ستاره چرداولنفر 7ایلام
992شماره 2649 گلیم بافی کوثر سرابلهنفر 8ایلام
993شماره 2643گلیم بافی مهیار سرابلهنفر 8ایلام
9942678 گلیم بافینفر 10ایلام
9952633گلیم بافینفر 7ایلام
9962691گلیم بافینفر 7ایلام
997شماره 2687گلیم بافی نسیم سرابلهنفر 14ایلام
9982641گلیم بافینفر 12ایلام
9992637گلیم بافینفر 7ایلام
10002635 گلیم بافینفر 13ایلام
10012632 گلیم بافینفر 9ایلام
1002گلیم بافی2642نفر 9ایلام
10032694 گلیم بافینفر 9ایلام
1004 گلیم بافی2679نفر 8ایلام
1005شماره 2801 گلیم بافی بدرنفر 10ایلام
1006 شماره 2695 گلیم بافی ترنج سرابلهنفر 8ایلام
10072790 گلیم بافینفر 9ایلام
1008 2647گلیم بافی ستایش سرابلهنفر 8ایلام
10092785گلیم بافینفر 10ایلام
10102693 گلیم بافینفر 8ایلام
10112786 گلیم بافینفر 7ایلام
1012 شرکت تعاونی 2803فرش دستباف نقشینه آسمان آبادنفر 7ایلام
1013 تعاونی شماره3861 فرش دستباف تکاپو چرداولنفر 7ایلام
1014شرکت تعاونی شماره3445قالی بافی گلهای زندگی سیرواننفر 7ایلام
1015شرکت تعاونی3272فرش دستباف مهر آفاق هلیلاننفر 7ایلام
1016شرکت تعاونی شماره3274تولیدفرش دستبافت شباب چرداولنفر 7ایلام
1017 شرکت تعاونی 4201 قالی بافی دارکوب نقش چرداولنفر 7ایلام
1018 شرکت تعاونی 3867 تولید فرش دستباف فرش بهشت خرم کوه سرابلهنفر 7ایلام
1019شماره 1941 گلیم بافینفر 11ایلام
1020سه هزار و هشتصد و چهار فرش دستباف و گلیم نقش برجسته زرین گره بافان مهراننفر 7ایلام
1021شماره 2401قالی بافینفر 7ایلام
10223785 قالی بافی هریس بافان ایواننفر 7ایلام
10233780 قالی بافی ترنج ایواننفر 7ایلام
1024 3786 فرش و گلیم زرین دست ایواننفر 7ایلام
1025 3549 تولید فرش ترنج ایواننفر 7ایلام
1026 تعاونی 3690 تولید قالی فرش وتابلو فرش وگلیم روناک ایوان غربنفر 7ایلام
1027 3687تولید قای ، فرش وتابلوفرش گلیم وگبه نیشتماننفر 7ایلام
1028 3771قالی بافی رنگین کماننفر 7ایلام
1029 3682 تولید قالی و فرش و گلیم نقش نگاران کلهر ایواننفر 7ایلام
1030شماره 1992فرش دستبافنفر 7ایلام
1031 شماره 2278گلیم بافینفر 7ایلام
1032 شماره 2277گلیم بافینفر 7ایلام
1033 شماره 2302گلیم بافینفر 10ایلام
1034شماره 2276 گلیم بافینفر 7ایلام
1035 شماره 2303گلیم بافینفر 7ایلام
1036 شماره 2326گلیم بافینفر 11ایلام
1037شماره 2328گلیم بافینفر 7ایلام
1038 تعاونی شماره 2668گلیم برجستهنفر 7ایلام
1039 تعاونی شماره 2598گلیم گل برجستهنفر 7ایلام
1040تعاونی شماره 2582گلیم بافینفر 7ایلام
1041تعاونی شماره 2588گلیم بر جستهنفر 7ایلام
1042تعاونی شماره 2590گلیم بافی ابداناننفر 7ایلام
1043 تعاونی شماره 2589 گلیم بافی ابداناننفر 7ایلام
1044 3620 گلیم بافی شهرک پونه آبداناننفر 7ایلام
1045 3761 فرش دستباف محله 7 آبداناننفر 7ایلام
1046 فرش دستباف ظریف پود سرابباغنفر 7ایلام
1047 3764 فرش دستباف نارنج نشان آبداناننفر 7ایلام
1048 3765 گلیم برجسته ترنج نشان آبداناننفر 7ایلام
1049 3619فرش دستباف مورمورینفر 7ایلام
1050 شماره 3049 کارگاه قالی بافی الزهرا ملکشاهینفر 7ایلام
1051 شماره 487 صنایع دستینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1052 2689 تولید گلیم و گبه صفای تلاشنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1053 5403 تولید، آموزش و پژوهش صنایع دستی کامیاران نقش بافنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1054 پنچ هزارو سیصدو هشتادو هشت تولید فرش دستباف وقالی نگار بافت بویراحمدنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1055 5431 تولیدی آموزشی وپژوهشی صنایع دستی پردیس باستانی یاسیننفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1056 پنج هزار و سیصد و ده تولید ات صنایع دستی تار و پو د دنانفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1057 پنج هزار و دو یست و نود و هشت زرین بافت تل خسر ونفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1058 پنج هزار ودویست و نو د و نه فرشبافان چیره دست اذیننفر 7کهگیلویه وبویراحمد
10595312تولید صنایع دستی نقش نگاران ظریف سادات محمودینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1060 5273 ظریف بافان چویل نفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1061 پنج هزارو دویست و نودو یک صنایع دستی نقش افرینان لید ومانفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1062 5271 زرین نگار دنانفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1063پنج هزار و دویست و هفتاد و چهار خیاطی شیک پوشان بهاران دنانفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1064 پنجد هزار و دویست و هفتاد و نه خیاطی و نازک دوزی چیره دستان جلیلنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1065پنج هزارو دویست شصت و پنج صنایع دستی چیره دستان بویر احمد نفر 9کهگیلویه وبویراحمد
1066 پنج هزار ودویست و هفتاد وشش بانون ظریف باف بویراحمدینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1067پنج هزار و دویست وهفتاد و پنج صنایع دشت سبز دلی بیکنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1068پنج هزارو دویست و نود ودو صنایع دستی زرین نقش اریو برزننفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1069پنج هزار و دویست. نود صنایع دستی درشت باف نیکاننفر 7کهگیلویه وبویراحمد
10705091 صنایع دستی زربافان ایل قشقایینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1071تعاونی 5103 صنایع دستی خلف آباد یاسوج نفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1072تعاونی 4013 قالی بافی نرگس خاتون بویرنفر 16کهگیلویه وبویراحمد
1073 5477 تولید وآموزش صنایع دستی ایل احساس بویراحمدنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1074 5451 تولید گلیم و جاجیم نگار ایل دخت بویراحمدنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1075 5442صنایع دستی آموزشی و تولیدی کلیه رشته های صنایع دستی چوبین مهر بویراحمدنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
10765444 کلیه رشته های صنایع دستی آموزش و تولید نگارستان درخت زندگینفر 10کهگیلویه وبویراحمد
1077 5478 تولید و آموزش فرش دستباف و صنایع دستی کهن بافت ایلیاتینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1078 شماره 1652گلیم بافینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
10793114قالیبافینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1080شرکت تعاونی شماره 4118 تولید فرش دستباف مهرگان سوقنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
10813135 فرش دستبافنفر 32کهگیلویه وبویراحمد
1082 تعاونی 3759 فرش دستبافنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1083 تعاونی 5022 گلیم بافان ماهورنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1084تعاونی 5013 صنایع دستی ظریف کاردشت رزنفر 40کهگیلویه وبویراحمد
10855325گلیم بافی زرین بافت شورمنفر 7کهگیلویه وبویراحمد
10865330 گلیم بافی دشتک سادات محمودینفر 7کهگیلویه وبویراحمد
1087 5326تولید صنایع دستی دشت گلیم دنانفر 8کهگیلویه وبویراحمد
1088 5201نخ طلایی بهرام بیگینفر 8کهگیلویه وبویراحمد
1089قالیبافان گل افشان بوشهرگروه 9نفر 7بوشهر
1090 آموزش و تولیدی لچک و ترنج بوشهر 4127نفر 7بوشهر
1091تعاونی نقشین قشقایی جهان نمانفر 7بوشهر
1092 سرو قامتان گروه 4208نفر 7بوشهر
1093 تولیدفرش دستباف ترنج نقش جهان تنگستان گروه 4665نفر 7بوشهر
1094فرش دستباف لیان گستر آباد سبزنفر 7بوشهر
1095 فرش دستباف گروه 892نفر 8بوشهر
1096صنایع دستی زرین دشتستان گروه4025نفر 7بوشهر
1097روشن بافت دشتستان گروه 5475نفر 7بوشهر
1098 هنروران پارس گروه 1056نفر 15بوشهر
1099قالی بافی بافندگان جنوب گروه 1794نفر 7بوشهر
1100 تولید فرش دستباف مروارید خلیج فارس گروه 1918نفر 7بوشهر
1101عبا بافی کردوان علیا گروه 1908نفر 7بوشهر
1102 شرکت تعاونی فرش دستباف پرنیان دشت جنوب گروه 2215نفر 7بوشهر
1103لیان فرش پارس گروه 3562نفر 7بوشهر
1104صمایع دستی شقایق بافان دشتی گروه 4922نفر 7بوشهر
1105فرش دستبافت نقش مهتاب دشتی گروه 3802نفر 7بوشهر
1106فرش دستبافت نرجس نجمه گروه 5058نفر 7بوشهر
1107 شرکت تعاونی تولیدی دیر فرش گروه 6011نفر 7بوشهر
1108 شرکت تعاونی گل پامچال جنوب گروه 6072نفر 7بوشهر
1109شرکت صنایع دستی گل چهره کنگان گروه 4322نفر 7بوشهر
1110فرش دستباف نقش آذین گناوه گروه 4426نفر 7بوشهر
1111 فرش پشم یشم گناوه گروه7220نفر 7بوشهر
1112فرش دستباف تندارماندگار شول گروه 7211نفر 34بوشهر
1113تولیدفرش دستباف طره طلایی گناوه گروه7238نفر 8بوشهر
1114شرکت تعاونی تولید و آموزش فرش گبه و گلیم و صنایع دستینفر 7بوشهر
1115تعاونی قالی بافی توحید دیلم گروه 2659نفر 7بوشهر
1116شرکت تعاونی صنایع دستینقش آفرین دیلم گروه 2685نفر 7بوشهر
1117شرکت تعاونی صنایع دستی دارکوب چله ابریشم گروه4313نفر 7بوشهر
1118شرکت تعاونی فرش دستبافت بید گینهنفر 8زنجان
1119تولیدی فرش یاس سفید خدابندهنفر 7زنجان
1120 فرش میلاد خدابندهنفر 7زنجان
1121کار آفرینان نو اندیش فرشبافان زنجاننفر 15زنجان
1122 فرش همایون نگارنفر 7زنجان
1123مانی صنعت آتیلانفر 7زنجان
1124فرشبافان زربافت زرین دشت انگوراننفر 7زنجان
1125 فرش بافان نمونه مغانلونفر 7زنجان
1126 نخ ریسان سبز طارمنفر 7زنجان
1127نقشینه فرش خرمنفر 7زنجان
1128نقشین بافت زیبا خرمنفر 7زنجان
1129نقش خیال خرم درهنفر 7زنجان
1130 بافته های داری گل پسته شهرستان دامغاننفر 7سمنان
1131 شرکت تعاونی فرش و صنایع دستی گلریزان کومشنفر 8سمنان
1132شرکت تعاونی صنایع دستی خاطره سازان قومسنفر 7سمنان
1133شرکت تعاونی ماه بافت کومشنفر 7سمنان
1134 فرش دستباف مینیاتور شاهرودنفر 7سمنان
1135نقش در نقش ابرسجنفر 7سمنان
1136 صنایع دستی عتیق کهننفر 7سمنان
1137 زیبابافان شاهوارنفر 7سمنان
1138مروارید کویر شاهوارنفر 7سمنان
1139نقش بافان برتر شاهوارنفر 7سمنان
1140تولید صنایع دستی سروش ایزد شاهرودنفر 7سمنان
1141شرکت تعاونی فراگیر ملی بافته های داری فردوس گرمسارنفر 100سمنان
1142 بافته های داری گلریس بافت ایرانیاننفر 7سمنان
1143 فرش دستباف خوش نقش احمدآبادنفر 7یزد
1144 فرش دستباف خاتم اردکاننفر 7یزد
1145 شرکت تعاونی ترنج و ابریشم بافقنفر 7یزد
1146 قالی دستباف پردیس هنر ایساتیسنفر 7یزد
1147 فرش دستباف فجر یزدنفر 10یزد
1148 تولیدی فرش دستباف قدسیه یزدنفر 9یزد
1149گل بوته یزدنفر 7یزد
1150 تولیدی فرش جعفری یزدنفر 15یزد
1151 شرکت تعاونی عالیباف گلستاننفر 9یزد
1152شهاب باف یزدنفر 7یزد
1153 فرش دستباف ممتازیزدنفر 7یزد
1154 خدمات فرش گلبوته کاریزدنفر 7یزد
1155 فرش نصیریزدنفر 7یزد
1156زرین ترنج یزدنفر 7یزد
1157 تولیدی فرش دستباف نقشین بافت یزدنفر 8یزد
1158 تولیدی فرش گل ابریشم یزدنفر 7یزد
1159صنایع دست سازیزدنفر 7یزد
1160 بازرگانی درخشش امیرکبیریزدنفر 7یزد
1161تولیدی فرش دستباف برادران رضاپورنفر 7یزد
1162 تولیدی فرش حریرمیبدنفر 7یزد
1163گروه همیار زنان سرپرست خانوار هفت مرواریدنفر 7یزد
1164زیلوبافی بهارستان میبدنفر 7یزد
1165 فرش دست باف نقش رضوان صدوقنفر 58یزد
1166فرش بافان رضوانشهرنفر 7یزد
1167رنگین کمان خاتمنفر 7یزد
1168چادرباف رائینینفر 7هرمزگان
1169صنایع فرش یاقوت هرمزگاننفر 10هرمزگان
1170خوداشتغالی قالیبافی پیشدادیاننفر 7هرمزگان
1171 ترنج بافت بندر عباسنفر 7هرمزگان
1172 گلین نقش هر مز گاننفر 7هرمزگان
1173 قالی بافی اسیه بندر عباسنفر 7هرمزگان
1174قالیبافی وگلیم بافی خوش نقش بندرعباسنفر 7هرمزگان
1175 هزارنقش ساحلنفر 7هرمزگان
1176 فرش سایه روشن هرمزگاننفر 7هرمزگان
1177 قالییبافی رنگین کمان نقشینه بندر لنگهنفر 7هرمزگان
1178فرش دستباف استان هرمزگاننفر 27هرمزگان
1179 رنگین کمان بختیارینفر 7هرمزگان
1180 زرین بافت فرشتهنفر 11هرمزگان
1181 تولیدی زنان پر تلاش حاجی آبادنفر 9هرمزگان
1182نقش ترنج بستکنفر 7هرمزگان
1183 قالیبافی قلمکار بندرنفر 7هرمزگان
1184 فرش دستباف شهری زربافت کارتهراننفر 51تهران
1185تولیدی قالی بافان توسعه یاران مهرنفر 20تهران
1186 تولیدی فرش دستباف گل بهار تهراننفر 36تهران
1187 تولیدی و توزیعی فرش و گلیم گوهر صدف دریانفر 7تهران
1188 راهیان توسعه نورنفر 8تهران
1189 تولیدی بانوان شکوفه های شاهد هنرمندنفر 18تهران
1190نگارخانه فرش سیرتنفر 7تهران
1191 قالیبافی گل نازبافت تهراننفر 20تهران
1192تولید فرش دستباف فرشبافاننفر 7تهران
1193 فرش دستباف هنرافریننفر 7تهران
1194فرش دستباف نقش نگار بادصبا) شناخته نشد نفر 7تهران
1195 تولیدی هادی فرش صادقنفر 8تهران
1196قالیبافی نقش و نگار سینانفر 9تهران
1197 تولیدی فرش دستباف و تابلوهای ابریشمی گل گوشهنفر 18تهران
1198 فرش ابریشمی ترنج خانوادهنفر 7تهران
1199 اورین شادپارسنفر 7تهران
1200 تولید و اموزش و صادرات فرش و بافندگان ساحلنفر 7تهران
1201 نفیس بافت آریانفر 7تهران
1202 زرین فرش یاسنفر 9تهران
1203 فرش دستباف سادات خوانسارینفر 7تهران
1204تولیدی فرش دستباف وتابلوهای تزئینی امیران فرش ایرانیاننفر 7تهران
1205 فرش بلوران ایرانیاننفر 7تهران
1206 تار و پود روناسنفر 7تهران
1207 فرش دستباف کمند آریایینفر 50تهران
1208نیکوهنرشرقنفر 7تهران
1209 تولیدی فرش دستباف مهربافت ترنجنفر 7تهران
1210طیف بافت ایرانیاننفر 8تهران
1211 آریا فرش سپهرنفر 7تهران
1212 نقش و نگار توسلینفر 7تهران
1213 سرای ابریشم گلچیننفر 8تهران
1214هنر قالی بانوی شهرنفر 7تهران
1215 تیام ترنج ابریشمنفر 7تهران
1216کارآفرین در نقش و فرشنفر 7تهران
1217تولیدی فرش نقش گل رز آذرینفر 7تهران
1218 بی بی باف ترنج نفر 7تهران
1219 تولیدی و توزیعی صنایع قالی و بازیافت چکاوک توکلینفر 7تهران
1220 بافندگان هنرمند زرین فرشنفر 7تهران
1221 لچک و ترنج طلایینفر 9تهران
1222 پرگار آفرینشنفر 7تهران
1223 قالی بافی کوثر بانواننفر 7تهران
1224 تولیدی فرش دستباف ثامن البرزنفر 12تهران
1225 صنعتی گلیم بافی عشایری 22 بهمن قره تاجنفر 13تهران
1226 فرش دستباف ترنج بانوان دماوندنفر 7تهران
1227 لچک ترنج سلیماننفر 7تهران
1228 قالیبافان ورامیننفر 7تهران
1229 فرش دستبافت فتح ورامیننفر 7تهران
1230تولیدی ترنج کوثر فیروزکوهنفر 27تهران
1231 فرش دستباف نازبافتنفر 11تهران
1232 غزل بافت هراندهنفر 14تهران
1233 نگین بافت پاسارگادنفر 7تهران
1234تولیدی فرشبافان شهریارنفر 7تهران
1235 گلبرگ شهریارنفر 7تهران
1236 آیدین فرش شهریارنفر 7تهران
1237 فرش و گلیم سیدموسوینفر 7تهران
1238 تولیدی فرش دستباف جهانگیرباف ـ جواناننفر 7تهران
1239 قالیبافی شکوفه ترنج پارسیاننفر 10تهران
1240سرای کوثر پرندنفر 7تهران
1241 فرش ارس پاکدشتنفر 7تهران
1242 زرین باف پاکدشتنفر 7تهران
1243 فرش دستباف اطلس پاکدشتنفر 7تهران
1244 آبگینه هنر دستی شیشهنفر 7تهران
1245 شرکت تعاونی دارستان بافت ایرانیاننفر 7تهران
1246 باران مهر پاکدشتنفر 7تهران
1247همیار بافت پاکدشتنفر 7تهران
1248حاشیه بافان پاکدشتنفر 7تهران
1249 پرنیان بافت نگین پاکدشتنفر 7تهران
1250گلچین فرش سامنات نفر 7تهران
1251 فرشبافان طلوع مهرنفر 7تهران
1252 اقلیم نگاران شهرقدسنفر 7تهران
1253نگین ترنج وحیدنفر 7تهران
1254 اقلیم نگاران شهر قدسنفر 7تهران
1255ماهی افشار تکابنفر 7تهران
1256 فرشبافی گروسنفر 7تهران
1257سامان فرش دستبافت بهارستاننفر 7تهران
1258 لچک ترنج پارسیاننفر 7تهران
1259 فرش دستباف طلایه داران گره قرچکنفر 7تهران
1260 فرش دستباف بهار نارنج قرچکنفر 7تهران
1261گل ابریشم گرهنفر 7تهران
1262 1687 فرش دستبافت حریر سبلان اردبیلنفر 9اردبیل
1263ییلاق فرشنفر 9اردبیل
1264پویا فرش برادراننفر 7اردبیل
1265 ستاره خوش نقش بافتنفر 7اردبیل
1266خانه امید سبز سبلاننفر 26اردبیل
1267 فرش دست بافت ریز نقش اردبیلنفر 7اردبیل
1268 تابلو فرش بافان حریر مغاننفر 7اردبیل
1269فرش گل نقش ثمریننفر 7اردبیل
1270شرکت تعاونی مهرآفرینان آرتاویل شمالغربنفر 7اردبیل
1271 فرش مروارید سبلان نفر 7اردبیل
1272 زرین بافان آرتاویلنفر 7اردبیل
1273فرش تک بافت سبلان اردبیل نفر 9اردبیل
1274 شرکت تعاونی طرح ونگارزرین نقش ساوالان اردبیلنفر 7اردبیل
1275 آوا فرش نقش زرین سبلان اردبیلنفر 7اردبیل
1276 قالیبافی ال سون کرده دهنفر 7اردبیل
1277آذر فرش نیلو مهرنفر 7اردبیل
1278 فرش دستبافت هنرمندان طلاباف سبلان اردبیلنفر 7اردبیل
1279 تابلو فرش پارلاق بافت سبلان زرین نقش اردبیلنفر 7اردبیل
1280چیچیک بافت جنت فردوسنفر 7اردبیل
1281 پارلاق توخیش سبلاننفر 7اردبیل
1282تولیدی مبتکران و نوآوران هنر صنعت سبلان اردبیلنفر 7اردبیل
1283 اذر بافت رخساره سبلان نگین آذربایجاننفر 7اردبیل
1284 نقش زرین رنگ سیمای آرتاویننفر 7اردبیل
1285نگین بافان بانوان اردبیلنفر 7اردبیل
1286 فرش آلاچیق بافت اردبیلنفر 7اردبیل
1287 آی اولدوز بافت سبلاننفر 7اردبیل
1288نگین بافان خاوراننفر 7اردبیل
1289فرش دستباف دنیز مشگیننفر 7اردبیل
1290 شرکت تعاونی افشار پلاست مشکین شهرنفر 14اردبیل
1291 فرش آیلاربافت مشکین شهرنفر 7اردبیل
1292 قالیبافان هنرمند دمقلی ارشقنفر 76اردبیل
1293فرش بافی گره ایپک سبلاننفر 7اردبیل
1294 قالیبافی زرین طرح مشکیننفر 7اردبیل
1295 فرشبافی مهر پرداخت سبلاننفر 7اردبیل
1296فرش دستبافت گل بافت مشكين شهرنفر 7اردبیل
1297مهر بافت رضی سبلاننفر 12اردبیل
1298 قزل ایلمه لر سبلاننفر 7اردبیل
1299 2735 فرش دستباف گوزل بافت جعفرآبادنفر 7اردبیل
1300 3586 قالیبافی آراز بافت جعفرآباد مغاننفر 8اردبیل
1301 قالیبافی کامیاران گوگ تپه بیله سوارنفر 7اردبیل
1302تعمیرات فرش قالیبافان آرتین بیله سوار مغاننفر 7اردبیل
1303 قالیبافی ریحانه جعفرآباد مغاننفر 7اردبیل
1304قالیبافی ماهان بافت مغاننفر 7اردبیل
1305 قالیبافی آیلین بافت مغاننفر 7اردبیل
1306 تولید فرش دستبافت ماهریس گوگ تپهنفر 7اردبیل
1307 قالیبافی آذرین بافت ساحل ارسنفر 7اردبیل
1308فرش دستباف زرین گوگ تپه بیله سوارنفر 7اردبیل
1309 فرش دستباف وطن پروران بیله سوارنفر 7اردبیل
1310 3497 نقش نگاران فرش مغاننفر 8اردبیل
1311جهان بافت مغاننفر 7اردبیل
1312 میثاق بافت مغاننفر 7اردبیل
1313 بهزیست بافت پویان مغاننفر 7اردبیل
1314 قالیبافان تایماز آراز مغاننفر 7اردبیل
1315 قالیبافی گل حریر پارس ابادنفر 7اردبیل
1316 تولیدی فرش دستباف روستایی اصلاندوزنفر 7اردبیل
1317بافت مهر پویان شهرستان کوثرنفر 7اردبیل
1318دیبا ترنج قمنفر 10قم
1319فرش دستباف افشان نقش نائیننفر 38قم
1320فرش دستباف ایثارگران نورنفر 8قم
1321فرش تلاشگران پویانفر 7قم
1322بوته جقه قم نفر 7قم
1323گل برگ آپادانانفر 7قم
1324فرش و گلیم نقش جهان بوئین زهرانفر 7قزوین
1325فرش دستبافت آنا گل بوئین زهرا نفر 7قزوین
1326 صنایع دستی چرم و گلیم هنروران تاتنفر 13قزوین
1327هزار نقش فیروزه تاکنفر 7قزوین
1328 شرکت تعاونی نقش گستر محمد امیننفر 7قزوین
1329 تعاونی قالیبافی گره زرین نقشینهنفر 7قزوین
1330شرکت تعاونی نقش گستران تاکستاننفر 7قزوین
1331دیبا گستر تاکنفر 7قزوین
1332 شرکت تعاونی زربافت تاکنفر 7قزوین
1333 فرش جاده ابریشم طلایینفر 7قزوین
1334 فرش زربافت روژاننفر 7قزوین
1335 فرش نقش جهان خرمدشتنفر 7قزوین
1336 فرش نقش جهان خرمدشتنفر 7قزوین
1337 فرش گستر نگین تاکنفر 7قزوین
1338 شرکت تعاونی فرش دستباف نقش جاوید بافتنفر 7قزوین
1339 صنایع دستی گلیم بافی مائده گستر هیرکاننفر 7گلستان
1340 قالی بافان شادی نگارهیرکاننفر 8گلستان
1341 نقش ریزان شاهکوهنفر 7گلستان
1342صنایع دستی هنر کهن گلستاننفر 7گلستان
1343 شرکت تعاونی فرش دستباف ای پاره گنبدنفر 7گلستان
1344 تولیدی فرش دستبافت سون گنبدنفر 7گلستان
1345شرکت تعاونی فرش دستباف منصوری گنبد کاووسنفر 7گلستان
1346 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک چهارفصل قائم گنبد کاووسنفر 7گلستان
1347 شرکت تعاونی تولیدی پوشاک تن ناز گلستاننفر 7گلستان
1348 شرکت تعاونی ترکمن فرش فرخنده گلستاننفر 7گلستان
1349تولید صنایع دستی امین ترکمن گنبدنفر 7گلستان
1350شرکت تعاونی فرش دستباف دوقمه چی لار گلستاننفر 7گلستان
1351 قالیبافان سرزمین مختومقلینفر 7گلستان
1352 تولیدی فرش وصنایع دستی خانجانی ماندگار ترکمننفر 7گلستان
1353 تولیدی پارس پلاستیک کردکوینفر 7گلستان
1354 تولیدی پوشاک سید سالیکندهنفر 7گلستان
1355شرکت تعاونی دنیای زیبای قالی بافی شمال گلستان نفر 7گلستان
1356 فرش دستباف و صنایع دستی رسول گلستاننفر 7گلستان
1357فرش دستباف و صنایع دستی ماری گل ترکمن صحرانفر 7گلستان
1358 شرکت تعاونی فرش دستباف و صنایع دستی برادران امیرینفر 7گلستان
1359 فرش دستباف و صنایع دستی خورجین بافت گلستاننفر 7گلستان
1360فرش دستبافت و صنایع دستی برادران قزلنفر 7گلستان
1361صنایع دستی و فرش دستبافت آیدین نقوش ترکمننفر 7گلستان
1362 شرکت تعاونی فرش دستباف سلیم ترکمن صحرانفر 7گلستان
1363 شرکت تعاونی فرش دستباف نقشینه مینودشتنفر 7گلستان
1364صنایع دستی ابریشم قلعه قافه مینونفر 7گلستان
1365شرکت تعاونی فرش دستباف آینه گول انبارالومنفر 7گلستان
1366 فرش دستباف والفجرنفر 259گلستان
1367قالبافی سینا کلالهنفر 7گلستان
1368 فرش قوچ نقش کلالهنفر 7گلستان
1369صنایع دستی دیدار کلالهنفر 8گلستان
1370 قالیبافی جمیل باینالنفر 7گلستان
1371قالیبافی خلیل دهنهنفر 7گلستان
1372 قالیبافی صحرانورد کلالهنفر 7گلستان
1373قالیبافی گل نقش کلالهنفر 7گلستان
1374قالیبافی برگ سبز کلالهنفر 7گلستان
1375 قالیبافی سوسن کلالهنفر 7گلستان
1376قالیبافی فردوس کلالهنفر 7گلستان
1377صنایع دستی مختومقلی فراغی کلالهنفر 7گلستان
1378 تعاونی تولیدی و توزیعی فرش نگار در بهار کلالهنفر 7گلستان
1379فرش دستبافت هزار نقش رامیاننفر 7گلستان
1380فرش دستبافت ترنگ میراننفر 7گلستان
1381 قالی بافی چیچک کلالهنفر 7گلستان
1382قالیبافی یلی وز کلالهنفر 7گلستان
1383 تولیدی تک ستاره کلالهنفر 7گلستان
1384فرش دستباف گل ابریشم ترکمننفر 7گلستان
1385شرکت تعاونی فرش دستباف نفیسه سیمیننفر 7گلستان
1386فرش دستباف نقش و نگار گالیکشنفر 7گلستان
1387فرش دستباف بهارستان اسفراین 1757نفر 7خراسان شمالی
1388بافندگی چشمه زینل خان اسفراین 1799نفر 7خراسان شمالی
1389فرش دستباف گل ابریشم اسفرایننفر 7خراسان شمالی
1390 صنایع دستی فرش دستبافت افشان اسفرایننفر 8خراسان شمالی
1391 فرش دستباف زرباف اسفراین کد7248نفر 20خراسان شمالی
1392 نقش ترنج اسفرایننفر 7خراسان شمالی
1393تولیدی فرش گلیم مریم اسفرایننفر 7خراسان شمالی
1394فرش طرحه اسفرایننفر 7خراسان شمالی
1395 فرش زرین بافت طاهانفر 7خراسان شمالی
1396فرش هنر گستر اسفرایننفر 7خراسان شمالی
1397 فرش نقش نگار اسفرایننفر 7خراسان شمالی
1398فرش دستباف روناس خراسان شمالی کد 8124نفر 7خراسان شمالی
1399 صنایع دستی راشانفر 7خراسان شمالی
1400فرش دستباف گل ابریشم کد 8208نفر 7خراسان شمالی
1401 فرش دستباف گلریزامین بجنورد کد5182نفر 7خراسان شمالی
1402فرش مهر بجنورد کد 8352نفر 7خراسان شمالی
1403بهارستان نقش ماندگارنفر 7خراسان شمالی
1404فرش دستبافت خوشرنگ خراسان شمالینفر 7خراسان شمالی
1405 اعلا بافان آپادانانفر 7خراسان شمالی
1406 فرش زرین بافندگان بک پولاد جرگلاننفر 149خراسان شمالی
1407فرش دستبافت بی بی باف بیژن یوردنفر 7خراسان شمالی
1408چمن رخ جاجرمنفر 7خراسان شمالی
1409 زرین بافان تارو پود جاجرمنفر 7خراسان شمالی
1410 تولیدفرش بهاران شیروان کد6136نفر 7خراسان شمالی
1411تولیدی گل ابریشم شیرواننفر 8خراسان شمالی
1412نقش سازان شیرواننفر 7خراسان شمالی
1413تولیدی فرش دستباف گلرنگ فاروج کد3222نفر 7خراسان شمالی
1414 فرش دستباف ترنج فاروجنفر 7خراسان شمالی
1415 شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف منظره فاروجنفر 7خراسان شمالی
1416گلیم بافان عشایر فاروجنفر 7خراسان شمالی
1417توسعه فرش دستبافت بیرجندنفر 7خراسان جنوبی
1418 فرش دستباف پود طلای مهستان سربیشهنفر14خراسان جنوبی
1419شرکت تولید فرش آذز مینا قهستاننفر 7خراسان جنوبی
1420شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف عدالت گستر علی آبادنفر 7خراسان جنوبی
1421فرش دستباف ذوالفقارتهبندان 8313نفر 7خراسان جنوبی
1422 شرکت تعاونی تولیدی وحدت اقوام طبسیننفر 21خراسان جنوبی
1423 فرش دستباف پرنیان ترمه نهبنداننفر 7خراسان جنوبی
1424 تولیدفرش دستباف زرباف سرایان 8206نفر 7خراسان جنوبی
1425 فرش دستباف امین سرایاننفر 8خراسان جنوبی
1426تولیدگلیم وجاجیم خوش نقش سه قلعهنفر 8خراسان جنوبی
1427شرکت تعاونی فرش دستباف طاقدیس سرایاننفر 7خراسان جنوبی
1428 فرش دستباف گره طلایی آیسکنفر 7خراسان جنوبی
1429 گل ابريشم طاغان درمياننفر 24خراسان جنوبی
1430 فرش دستباف کویرگلچین فردوس 8427نفر 7خراسان جنوبی
1431فرش دستباف ابریشم بشرویه کد2789نفر 72خراسان جنوبی
1432 تولیدی فرش صدف توکل بشرویهنفر 7خراسان جنوبی
1433ترنج کویر طبسنفر 95خراسان جنوبی
1434 شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف فرش کویر منتظریهنفر 11خراسان جنوبی
1435تولیدی فرش دستباف دوستداران هنر دیهوکنفر 7خراسان جنوبی
1436شرکت تعاونی گره سبز گلفام کویرطبسنفر 7خراسان جنوبی
1437فرش دستباف هنرمندان شهرستان کرج و حومهنفر 23البرز
1438پویا ورزان ابریشمنفر 11البرز
1439 پوریا نو آوران ترنجنفر 7البرز
1440شانه بافان البرزنفر 7البرز
1441 نظمینه بافت گلزار البرزنفر 7البرز
1442فرشبافان نگین شقایق کرجنفر 7البرز
1443مروارید درخشان همت زادهنفر 7البرز
1444 یکتا طرح دنیانفر 7البرز
1445 تولیدی فرش درمنزل حامد ساوجبلاغنفر 7البرز
1446 فرش در منزل ستاره ساوجبلاغنفر 7البرز
1447 تولیدی فرش نگین خور البرزنفر 7البرز
1448 تولیدی فرش نقشینه کوهسارنفر 8البرز
1449 شرکت تعاونی ارژنگ فرش طالقاننفر 7البرز

برای دسترسی به شماره های هر یک از تعاونی ها می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

021-44252414

021-44252486

فکس اینترنتی: 89782767-021