جهت صدور کارت قالیبافی برای اعضای تعاونی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید :